ORDIN nr. 98 din 9 februarie 2006

pentru aprobarea procedurilor de predare/primire a carnetelor de munca la casele teritoriale de pensii, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT:     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 28 februarie 2006

 

    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 şi ale <LLNK 12005   412 20 302  16 45>art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,

    având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005,

 

    ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    (1) În vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se aproba procedurile de predare/primire a carnetelor de munca la casele teritoriale de pensii, după cum urmează:

    a) Proceduri de predare/primire a carnetelor de munca aflate în evidenta inspectoratelor teritoriale de munca la casele teritoriale de pensii, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000, prevăzute în anexa nr. 1;

    b) Proceduri de predare/primire a carnetelor de munca aflate în evidenta instituţiilor din administraţia publica centrala sau locală ori a angajatorilor, societăţi comerciale sau regii autonome cu capital majoritar de stat, la casele teritoriale de pensii, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000, prevăzute în anexa nr. 2;

    c) Proceduri de predare/primire a carnetelor de munca de la persoanele aflate în evidenta agentiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de munca la casele teritoriale de pensii, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000, prevăzute în anexa nr. 3.

    (2) Modelele proceselor-verbale de predare/primire a carnetelor de munca, încheiate între casele teritoriale de pensii, pe de o parte, şi inspectoratele teritoriale de munca, instituţiile din administraţia publica centrala sau locală ori cu angajatorii, societăţi comerciale sau regii autonome cu capital majoritar de stat, respectiv cu agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de munca, pe de alta parte, sunt prevăzute în anexa nr. 4.

    (3) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Procedura tehnica de prelucrare a datelor, utilizata de Casa Nationala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale în vederea culegerii din carnetele de munca a datelor necesare pentru determinarea stagiului de cotizare şi a punctajului mediu anual, precum şi procedura de scanare şi de arhivare electronica a carnetelor de munca se stabilesc prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

    ART. 3

    Casa Nationala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţia Nationala pentru Ocuparea Forţei de Munca, Inspecţia Muncii, precum şi instituţiile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

                           p. Ministrul muncii,

                    solidarităţii sociale şi familiei,

                         Mihai Constantin Seitan,

                             secretar de stat

 

    Bucureşti, 9 februarie 2006.

    Nr. 98.

 

    ANEXA 1

 

                                 PROCEDURI

    de predare/primire a carnetelor de munca aflate în evidenta inspectoratelor teritoriale de munca la casele teritoriale de pensii, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

 

    Prezentele proceduri reglementează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de predare/primire către casele teritoriale de pensii a carnetelor de munca aflate în evidenta inspectoratelor teritoriale de munca, în vederea desfăşurării activităţii de preluare a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi la veniturile salariale aferente.

    1. În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, inspectoratele teritoriale de munca la care se păstrează, se completează, se verifica şi se certifica, potrivit prevederilor legale, carnetele de munca, urmează sa pună aceste documente la dispoziţia casei teritoriale de pensii în a carei raza teritorială îşi au sediul.

    2. Carnetele de munca trebuie sa fie completate, în baza actelor depuse de angajatorii prevăzuţi la art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca, cu modificările şi completările ulterioare, cu toate înscrisurile pana la data de 1 aprilie 2001 şi sa fie certificate de inspectoratele teritoriale de munca pentru perioadele de pana la aceasta data, conform documentelor gestionate de aceste instituţii. Certificarea se va efectua pe primul rând liber din cap. VI "Date referitoare la activitatea în munca" al carnetului de munca şi va cuprinde menţionarea perioadei pentru care inspectoratul teritorial de munca deţine documentele care atesta vechimea în munca a acestor salariaţi.

    3. Carnetele de munca vor fi însoţite de copii ale actelor de identitate ale titularilor, din care sa rezulte codul numeric personal. Copiile actelor de identitate vor fi prinse cu capse de prima pagina a carnetului de munca.

    4. În scopul obţinerii copiilor actelor de identitate, inspectoratele teritoriale de munca vor solicita în scris angajatorilor pentru care păstrează şi completează carnetele de munca sa transmită copiile solicitate în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea înştiinţării scrise.

    5. Pentru angajatorii care au aprobarea din partea inspectoratelor teritoriale de munca sa efectueze înscrisurile în carnetele de munca ale propriilor angajaţi, inspectoratul teritorial de munca va întocmi un grafic de solicitare de la aceştia a carnetelor de munca, însoţite de copiile actelor de identitate ale titularilor. Graficul de preluare a carnetelor de munca va tine cont de capacitatea de prelucrare de la nivelul caselor teritoriale de pensii şi de minimizarea timpului în care carnetele de munca nu se vor afla în posesia angajatorilor.

    6. În cazurile prevăzute la pct. 5 inspectoratele teritoriale de munca vor solicita în scris angajatorilor sa predea carnetele de munca în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea înştiinţării scrise.

    7. La preluarea carnetelor de munca de la angajatorii prevăzuţi la pct. 5 se va încheia un proces-verbal, iar personalul inspectoratelor teritoriale de munca va verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 2 şi 3.

    8. În situaţia în care se constata neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 2 şi/sau 3, documentele preluate potrivit prevederilor pct. 7 vor fi returnate angajatorilor, urmând ca solicitarea scrisă prevăzută la pct. 6 sa fie reînnoită pentru documentele necorespunzătoare, pana se constata îndeplinirea respectivelor condiţii.

    9. Inspectoratele teritoriale de munca vor depozita carnetele de munca aflate în evidenta lor, însoţite de copii ale actelor de identitate ale titularilor, din care sa rezulte codul numeric personal, în ordinea alfabetica a numelui titularilor, în cutii de carton, puse la dispoziţie în acest scop de casele teritoriale de pensii.

    Cutiile utilizate la depozitarea carnetelor de munca vor avea aplicată o eticheta conţinând codul casei teritoriale de pensii ce urmează sa efectueze preluarea datelor din carnetul de munca, codul inspectoratului teritorial de munca la care se depun carnetele de munca, precum şi numărul cutiei. Numărul cutiei este unic la nivelul casei teritoriale de pensii care va tine evidenta cutiilor distribuite.

    10. În vederea transmiterii carnetelor de munca la casele teritoriale de pensii, inspectoratele teritoriale de munca le vor centraliza şi vor întocmi pentru fiecare cutie, cu ajutorul unui program informatic furnizat de casa teritorială de pensii, un formular conţinând doua procese-verbale de predare/primire, întocmit potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4 la ordin.

    Formularul va fi întocmit în doua exemplare, pe hârtie, însoţit de un fisier pe suport electronic, care va conţine seria şi numărul carnetului de munca, numele şi prenumele titularului, codul numeric personal al acestuia, codul unic de identificare (CUI) al angajatorului, codul inspectoratului teritorial de munca, precum şi numărul de înregistrare al angajatorului la inspectoratul teritorial de munca la care se afla în evidenta. De asemenea, vor fi înscrise datele de identificare a cutiei în care este depozitat carnetul de munca: codul casei teritoriale de pensii şi numărul cutiei.

    11. Cutiile conţinând carnetele de munca, însoţite de procesele-verbale şi de fişierele pe suport electronic prevăzute la pct. 10, vor fi predate, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, de reprezentanţii desemnaţi ai inspectoratelor teritoriale de munca reprezentanţilor desemnaţi ai caselor teritoriale de pensii.

    Cu aceasta ocazie se verifica similitudinea datelor incrise în fisierul pe suport electronic cu cele înscrise în procesele-verbale, prin obţinerea unui opis intern de prelucrare, al cărui conţinut trebuie sa fie identic cu cel înscris în procesele-verbale.

    Predarea/primirea carnetelor de munca se va face ulterior verificării conţinutului cutiilor, prin semnarea de către reprezentanţii desemnaţi ai inspectoratelor teritoriale de munca şi, respectiv, de către reprezentanţii desemnaţi ai caselor teritoriale de pensii a procesului-verbal de predare/primire 1.

    În cazul în care se constata lipsa sau deteriorarea unor carnete de munca ori corecturi sau ştersături în măsura sa producă apariţia unor suspiciuni legate de corectitudinea datelor, acest fapt va fi consemnat în procesul-verbal de predare/primire 1 la rubrica 1 "Observaţii la primirea carnetelor de munca la casa teritorială de pensii" şi va fi sesizată conducerea respectivului inspectorat teritorial de munca, în vederea luari măsurilor ce se impun, potrivit legii.

    12. După încheierea operaţiunilor de preluare şi înregistrare a datelor, reprezentanţii desemnaţi ai caselor teritoriale de pensii vor preda reprezentanţilor desemnaţi ai inspectoratelor teritoriale de munca cutiile conţinând carnetele de munca, pe baza completării procesului-verbal de predare/primire 2.

    Predarea/primirea carnetelor de munca se va face ulterior verificării conţinutului cutiilor. În cazul în care se constata lipsa sau deteriorarea unor carnete de munca, acest lucru va fi consemnat în procesul-verbal de predare/primire 2 la rubrica 2 "Observaţii la predarea carnetelor de munca de către casa teritorială de pensii" şi va fi sesizată conducerea respectivei case teritoriale de pensii, în vederea luării măsurilor ce se impun, potrivit legii.

    13. În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cutiilor, inspectoratele teritoriale de munca vor proceda, pe baza datelor din procesele-verbale, la verificarea carnetelor de munca predate şi ulterior, în cazul prevăzut la pct. 5, la returnarea acestora către angajatori, încheindu-se în acest sens un proces-verbal de predare/primire.

    14. Activitatea de predare/primire la şi de la casele teritoriale de pensii a carnetelor de munca păstrate, verificate şi certificate de inspectoratele teritoriale de munca, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către personalul din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca, desemnat prin decizii ale inspectorilor-şefi.

    15. Activitatea de predare/primire la casele teritoriale de pensii a carnetelor de munca, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de personalul desemnat prin decizie a directorului executiv al casei teritoriale de pensii.

    16. Degradarea, distrugerea ori pierderea carnetelor de munca de către persoanele desemnate potrivit pct. 14 şi 15 se sancţionează potrivit legii.

 

    ANEXA 2

 

                                PROCEDURI

    de predare/primire a carnetelor de munca aflate în evidenta instituţiilor din administraţia publica centrala sau locală ori a angajatorilor, societăţi comerciale sau regii autonome cu capital majoritar de stat, la casele teritoriale de pensii, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

 

    Prezentele proceduri reglementează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de predare/primire către casele teritoriale de pensii a carnetelor de munca aflate în evidenta instituţiilor din administraţia publica centrala sau locală ori a angajatorilor - societăţi comerciale sau regii autonome cu capital majoritar de stat -, denumite în continuare instituţii sau angajatori, în vederea desfăşurării activităţii de preluare a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi la veniturile salariale aferente.

    1. În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, instituţiile sau angajatorii care păstrează şi completează, potrivit prevederilor legale, carnete de munca urmează sa pună aceste documente la dispoziţia casei teritoriale de pensii în a carei raza teritorială îşi au sediul.

    2. Carnetele de munca trebuie sa fie completate cu toate înscrisurile pana la data de 1 aprilie 2001 şi sa fie certificate pentru perioadele de pana la aceasta data, conform documentelor gestionate de aceste instituţii sau de angajatori. Certificarea se va efectua pe primul rând liber al carnetului de munca.

    3. Carnetele de munca vor fi însoţite de copii ale actelor de identitate ale titularilor, din care sa rezulte codul numeric personal. Copiile actelor de identitate vor fi prinse cu capse de prima pagina a carnetului de munca.

    4. În cazul instituţiilor sau angajatorilor care, potrivit legii, efectuează înscrisuri în carnetele de munca ale propriilor angajaţi, casa teritorială de pensii va întocmi un grafic de solicitare de la aceştia a carnetelor de munca, însoţite de copiile actelor de identitate ale titularilor. Graficul de preluare a carnetelor de munca va tine cont de capacitatea de prelucrare a datelor de la nivelul caselor teritoriale de pensii şi de minimizarea timpului în care carnetele de munca nu se vor afla în posesia angajatorilor.

    5. Casele teritoriale de pensii vor solicita în scris instituţiilor sau angajatorilor sa predea carnetele de munca ale propriilor angajaţi în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea înştiinţării scrise.

    6. La preluarea carnetelor de munca de la instituţiile sau angajatorii prevăzuţi la pct. 1 personalul caselor teritoriale de pensii va verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 2 şi 3.

    7. În situaţia în care se constata neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 2 şi/sau 3, documentele preluate potrivit prevederilor pct. 6 vor fi returnate instituţiilor sau angajatorilor, urmând ca solicitarea scrisă prevăzută la pct. 5 sa fie reînnoită pentru documentele necorespunzătoare, procedura repetandu-se pana se constata îndeplinirea respectivelor condiţii.

    8. Instituţiile sau angajatorii vor prezenta carnetele de munca aflate în evidenta lor, însoţite de copiile actelor de identitate ale titularilor, din care sa rezulte codul numeric personal, în ordinea alfabetica a numelui titularilor, în cutii de carton numerotate, puse la dispoziţie în acest scop de către casele teritoriale de pensii.

    Cutiile utilizate la depozitarea carnetelor de munca vor avea aplicată o eticheta conţinând codul casei teritoriale de pensii ce urmează sa efectueze preluarea datelor din carnetul de munca, codul unic de identitate (CUI) al instituţiei sau al angajatorului care depune carnetele de munca, precum şi numărul cutiei. Numărul cutiei este unic la nivelul casei teritoriale de pensii care va tine evidenta cutiilor distribuite.

    9. În vederea transmiterii lor către casele teritoriale de pensii, instituţiile sau angajatorii vor centraliza carnetele de munca şi vor întocmi pentru fiecare cutie, cu ajutorul unui program informatic furnizat de casa teritorială de pensii, un formular conţinând doua procese-verbale de predare/primire, întocmit potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4 la ordin.

    Formularul va fi întocmit în doua exemplare, pe hârtie, însoţit de un fisier pe suport electronic, care va conţine seria şi numărul carnetului de munca, numele şi prenumele titularului, codul numeric personal al titularului, precum şi codul unic de identificare (CUI) al angajatorului. De asemenea, vor fi menţionate datele de identificare a cutiei în care este depozitat carnetul: codul casei teritoriale de pensii şi numărul cutiei.

    10. Cutiile conţinând carnetele de munca, însoţite de procesele-verbale şi de fişierele pe suport electronic prevăzute la pct. 9, vor fi predate, de către reprezentanţii desemnaţi ai instituţiilor sau angajatorilor, reprezentanţilor desemnaţi ai caselor teritoriale de pensii.

    Cu aceasta ocazie se verifica similitudinea datelor înscrise în fisierul pe suport electronic cu cele înscrise în procesele-verbale, prin obţinerea unui opis intern de prelucrare, al cărui conţinut trebuie sa fie identic cu cel înscris în procesele-verbale.

    Predarea/primirea carnetelor de munca se va face ulterior verificării conţinutului cutiilor, prin semnarea de către reprezentanţii desemnaţi ai instituţiilor sau angajatorilor şi, respectiv, de către reprezentanţii desemnaţi ai caselor teritorile de pensii a procesului-verbal de predare/primire 1.

    În cazul în care se constata lipsa sau deteriorarea unor carnete de munca ori corecturi sau ştersături în măsura sa producă apariţia unor suspiciuni legate de corectitudinea datelor, acest fapt va fi consemnat în procesul-verbal de predare/primire 1 la rubrica 1 "Observaţii la primirea carnetelor de munca la casa teritorială de pensii" şi va fi sesizată conducerea respectivelor unităţi, în vederea luării măsurilor ce se impun, potrivit legii.

    11. După încheierea operatiunlior de preluare şi înregistrare a datelor, reprezentanţii desemnaţi ai caselor teritoriale de pensii vor preda reprezentanţilor desemnaţi ai instituţiilor sau angajatorilor cutiile conţinând carnetele de munca, pe baza completării procesului-verbal de predare/primire 2.

    Predarea/primirea carnetelor de munca se va face ulterior verificării conţinutului cutiilor. În cazul în care se constata lipsa sau deteriorarea unor carnete de munca, acest lucru va fi consemnat în procesul-verbal de predare/primire 2 la rubrica 2 "Observaţii la predarea carnetelor de munca de către casa teritorială de pensii" şi va fi sesizată conducerea respectivei case teritoriale de pensii, în vederea luării măsurilor ce se impun, potrivit legii.

    12. În termen de 15 zile lucrătoare de la primire, instituţiile sau angajatorii vor proceda, pe baza datelor din procesele-verbale, la verificarea carnetelor de munca predate.

    13. Activitatea de predare/primire la casele teritoriale de pensii a carnetelor de munca, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de personal desemnat prin decizie a directorului executiv al casei teritoriale de pensii.

    14. Degradarea, distrugerea ori pierderea carnetelor de munca de către persoanele desemnate potrivit pct. 13 se sancţionează potrivit legii.

 

    ANEXA 3

 

                              PROCEDURI

    de predare/primire a carnetelor de munca de la persoanele aflate în evidenta agentiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de munca la casele teritoriale de pensii, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

 

    Prezentele proceduri reglementează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de predare/primire a carnetelor de munca ale persoanelor aflate în evidenta agentiilor pentru ocuparea forţei de munca şi de punere a lor la dispoziţia caselor teritoriale de pensii, în vederea desfăşurării activităţii de preluare a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi la veniturile salariale aferente.

    1. În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, persoanele fizice care deţin sau păstrează, potrivit prevederilor legale, carnete de munca sunt obligate sa pună aceste documente la dispoziţia casei teritoriale de pensii în a carei raza teritorială îşi au domiciliul.

    2. În vederea eficientizarii activităţii de aplicare a prevederilor < art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la pct. 1, aflate în evidenta agentiilor pentru ocuparea forţei de munca sau care solicita luarea în evidenta acestora, vor preda carnetele de munca la agenţiile locale pentru ocuparea forţei de munca sau la punctele de lucru în a căror raza teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, resedinta, dacă au avut ultimul loc de munca sau au realizat venituri în acea localitate.

    3. Carnetele de munca vor fi însoţite de copii ale actelor de identitate ale titularilor, din care sa rezulte codul numeric personal. Copiile actelor de identitate vor fi prinse cu capse de prima pagina a carnetului de munca.

    4. Carnetele de munca trebuie sa fie completate cu toate înscrierile pana la data de 1 aprilie 2001 şi sa fie certificate de autorităţile abilitate, potrivit legii.

    5. Agenţiile locale pentru ocuparea forţei de munca sau punctele de lucru ale acestora vor solicita în scris persoanelor aflate în evidenta sa predea carnetele de munca în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării scrise.

    6. La preluarea carnetelor de munca de agenţiile locale pentru ocuparea forţei de munca şi de punctele de lucru, personalul acestor agenţii sau puncte de lucru va verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 3 şi 4.

    7. În situaţia în care se constata neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 3 şi/sau 4, documentele vor fi returnate titularilor, urmând ca solicitarea scrisă prevăzută la pct. 5 sa fie reînnoită lunar, pana se constata îndeplinirea respectivelor condiţii.

    8. Agenţiile locale pentru ocuparea forţei de munca şi puncte de lucru vor preda agentiilor pentru ocuparea forţei de munca judeţene şi a municipiului Bucureşti în a căror subordine se afla, pana la data de 20 a lunii curente, pe baza de proces-verbal de predare/primire, carnetele de munca preluate de la persoanele aflate în evidenta, însoţite de copii ale actelor de identitate ale titularilor, din care sa rezulte codul numeric personal.

    9. În termen de 5 zile lucrătoare de la primire, personalul agentiilor pentru ocuparea forţei de munca judeţene şi a municipiului Bucureşti va centraliza carnetele de munca primite de la agenţiile locale pentru ocuparea forţei de munca şi punctele de lucru aflate în subordine şi le va depozita, în ordinea alfabetica a numelui titularilor, în cutii de carton, puse la dispoziţie în acest scop de către casele teritoriale de pensii.

    Cutiile utilizate la depozitarea carnetelor de munca vor avea aplicată o eticheta conţinând codul casei teritoriale de pensii ce urmează a efectua preluarea datelor din carnetul de munca, codul agenţiei de ocupare a forţei de munca care depune carnetele de munca, precum şi numărul cutiei. Numărul cutiei este unic la nivelul casei teritoriale de pensii care va tine evidenta cutiilor distribuite.

    10. În vederea transmiterii lor către casele teritoriale de pensii, personalul agentiilor pentru ocuparea forţei de munca judeţene şi a municipiului Bucureşti va centraliza carnetele de munca şi va întocmi pentru fiecare cutie, cu ajutorul unui program informatic furnizat de casa teritorială de pensii, un formular conţinând doua procese-verbale de predare/primire, întocmit potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4.

    Formularul va fi întocmit în doua exemplare, pe hârtie, însoţit de un fisier pe suport electronic, care va conţine seria şi numărul carnetului de munca, numele şi prenumele, codul numeric personal ale titularului, precum şi codul agenţiei locale pentru ocuparea forţei de munca sau al punctului de lucru la care se afla în evidenta. De asemenea, vor fi menţionate datele de identificare a cutiei în care este depozitat carnetul de munca: codul casei teritoriale de pensii şi numărul cutiei.

    11. Cutiile conţinând carnetele de munca, însoţite de procesele-verbale şi de fişierele pe suport electronic prevăzute la pct. 10, vor fi predate de către reprezentanţii desemnaţi ai agentiilor pentru ocuparea forţei de munca judeţene şi a municipiului Bucureşti reprezentanţilor desemnaţi ai caselor teritoriale de pensii, cel mai târziu pana la finele lunii în curs.

    Cu aceasta ocazie se verifica similitudinea datelor înscrise în fisierul pe suport electronic cu cele înscrise în procesele-verbale, prin obţinerea unui opis intern de prelucrare, al cărui conţinut trebuie sa fie identic cu cel înscris în procesele-verbale.

    Predarea/primirea carnetelor de munca se va face ulterior verificării conţinutului cutiilor, prin semnarea de către reprezentanţii desemnaţi ai agentiilor pentru ocuparea forţei de munca judeţene sau a municipiului Bucureşti şi, respectiv, de către reprezentanţii desemnaţi ai caselor teritoriale de pensii a procesului-verbal de predare/primire 1.

    În cazul în care se constata lipsa sau deteriorarea unor carnete de munca ori corecturi sau ştersături în măsura sa producă apariţia unor suspiciuni legate de corectitudinea datelor, acest fapt va fi consemnat în procesul-verbal de predare/primire 1 la rubrica 1 "Observaţii la primirea carnetelor de munca la casa teritorială de pensii" şi va fi sesizată conducerea respectivei agenţii pentru ocuparea forţei de munca judeţene sau a municipiului Bucureşti, în vederea luării măsurilor ce se impun, potrivit legii.

    12. După încheierea operaţiunilor de înregistrare a datelor, reprezentanţii desemnaţi ai caselor teritoriale de pensii vor preda reprezentanţilor desemnaţi ai agentiilor pentru ocuparea forţei de munca judeţene şi a municipiului Bucureşti cutiile conţinând carnetele de munca, pe baza completării procesului-verbal de predare/primire 2.

    Predarea/primirea carnetelor de munca se va face ulterior verificării conţinutului cutiilor. În cazul în care se constata lipsa sau deteriorarea unor carnete de munca, acest lucru va fi consemnat în procesul-verbal de predare/primire 2 la rubrica 2 "Observaţii la predarea carnetelor de munca de către casa teritorială de pensii" şi va fi sesizată conducerea respectivei case teritoriale de pensii, în vederea luării măsurilor ce se impun, potrivit legii.

    13. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cutiilor, agenţiile pentru ocuparea forţei de munca judeţene şi a municipiului Bucureşti vor proceda, pe baza datelor din procesele-verbale, la verificarea carnetelor de munca predate şi ulterior la returnarea acestora către agenţiile locale pentru ocuparea forţei de munca şi punctele de lucru, încheindu-se în acest sens un nou proces-verbal de predare/primire.

    14. În termen de 5 zile lucrătoare de la returnare, agenţiile locale pentru ocuparea forţei de munca şi punctele de lucru vor invita în scris titularii carnetelor de munca sa se prezinte la sediul acestora, pentru a-şi ridica respectivele documente.

    15. Activitatea de predare/primire a carnetelor de munca ale persoanelor aflate în evidenta agentiilor pentru ocuparea forţei de munca şi de punere la dispoziţia caselor teritoriale de pensii, în vederea aplicării prevederilor  art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către personalul din cadrul agentiilor pentru ocuparea forţei de munca judeţene şi a municipiului Bucureşti, desemnat prin dispoziţii ale directorilor executivi.

    16. Activitatea de predare/primire la casele teritoriale de pensii a carnetelor de munca, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de personal desemnat prin decizie a directorului executiv al casei teritoriale de pensii.

    17. Degradarea, distrugerea ori pierderea carnetelor de munca de către persoanele desemnate potrivit pct. 15 şi 16 se sancţionează potrivit legii.

 

 

    ANEXA 4

 

*T*

    Judeţul _________________

 

    Casa teritorială de pensii cod │_│_│   ITM   cod [_________]*

                                           AOFM  cod [_________]**

                                           CUI   cod [_________]***

    Nr. ...... din ..../.....200..         Nr. ..... din ..../.../200..

 

                  PROCES VERBAL DE PREDARE/PRIMIRE 1

 

    Subsemnatul ..............., împuternicit al casei teritoriale de

    pensii, am primit de la ..........., împuternicit al [ITM],[AOFM],[CUI]

    cutia cu numărul ________ conţinând un număr de _____ carnete de munca,

    după cum urmează:

 

┌───┬────────────────┬────────────┬────────────────┬─────┐

│Nr.│Serie/Nr. carnet│ Cod numeric│Nume şi prenume │ Nr. │

                     personal    beneficiar    │ pag │

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 01│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 02│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 03│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 04│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 05│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 06│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 07│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 08│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 09│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 10│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 11│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 12│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 13│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 14│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 15│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 16│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 17│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 18│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 19│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 20│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 21│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 22│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 23│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 24│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 25│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 26│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 27│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 28│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 29│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 30│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 31│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 32│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 33│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 34│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 35│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 36│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 37│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 38│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 39│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 41│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 42│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 43│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 44│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 45│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 46│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 47│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 48│                                               

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 49│                                                

├───┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────┤

│ 50│                                                

└───┴────────────────┴────────────┴────────────────┴─────┘

________

  *) ITM Inspecţia teritorială de munca

 **) AOFM Agenţia de ocupare a forţei de munca

***) CUI Instituţie a administraţiei publice centrale sau locale,

     angajator din regie autonomă sau societate comercială cu

     capital majoritar de stat

 

 1. OBSERVAŢII la primirea carnetelor de munca la casa teritorială de pensii

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                                                                            

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

  Încheiat astăzi____/____/2006 între:

  Împuternicit al casei teritoriale de pensii   Împuternicit[ITM],[AOFM],[CUI]

  ...........................................   ..............................

 

 

                        PROCES VERBAL DE PREDARE/PRIMIRE 2

 

    Subsemnatul ..............., împuternicit al [ITM],[AJOFM],[CUI]

    am primit de la ..........., împuternicit al casei teritoriale de

    pensii cutia cu numărul ________ conţinând un număr de _____ carnete

    de munca.

 

 2. OBSERVAŢII la predarea carnetelor de munca de către casa teritorială de

 pensii:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                                                                           

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

  Încheiat astăzi____/____/2006 între:

  Împuternicit al casei teritoriale de pensii   Împuternicit[ITM],[AOFM],[CUI]

  ...........................................   ..............................

*ST*

                             __________