ATRIBUTII GENERALE  


 


a) controleaza aplicarea corecta si unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca, asistenta sociala si incluziunea sociala, precum si protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite;
b) coordoneaza, indruma metodologic si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale de munca si a celorlalte unitati aflate in subordine;
c) reprezinta Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, ca organ de specialitate, in relatiile de cooperare internationala cu institutii similare;
d) elaboreaza programele anuale de actiuni si de inspectie pentru implementarea politicii Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in domeniu;
e) elaboreaza metode si proceduri unitare de inspectie;
f) controleaza respectarea criteriilor de incadrare a locurilor de munca cu conditii deosebite, evidenta acestora si modul de realizare de catre operatorul economic a masurilor tehnico-economice pentru normalizare;
g) controleaza respectarea standardelor de calitate in acordarea serviciilor sociale;
h) controleaza modul de stabilire, acordare si administrare a prestatiilor sociale si a altor alocari bugetare in domeniul de competenta;
i) face propuneri de proiecte de acte normative in domeniu;
j) organizeaza si controleaza activitatea de pregatire si perfectionare a pregatirii personalului propriu;
k) coopereaza cu ministerele, cu alte inspectii de specialitate, cu institutii publice sau private si cu reprezentantii partenerilor sociali;
l) realizeaza venituri din prestari de servicii, calculate pe baza de tarife, taxe, comision, si alte venituri obtinute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul de stat;
m) solutioneaza, in limita competentelor legale, reclamatiile si sesizarile persoanelor fizice sau juridice;
n) administreaza fondurile bugetare pe care le are la dispozitie, precum si bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate in administrare si/sau in folosinta;
o) elaboreaza proiectul anual de buget, pe care il supune aprobarii ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, si asigura exercitiul financiar-contabil al institutiei, in conditiile legii;
p) achizitioneaza centralizat, prin aparatul propriu, autoturisme, combustibil, echipamente IT, precum si servicii de comunicatii, paza, curatenie si monitorizare, in conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
q) administreaza fondurile alocate prin bugetul aprobat si finanteaza sau cofinanteaza proiecte, programe si investitii din domeniul sau de activitate, in conditiile legii;
r) organizeaza sistemul informatic necesar activitatii proprii si gestioneaza registrele electronice din domeniul de competenta.

(HG nr. 1377 /2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii)