Lista documentelor de interes public si Lista cu documentele produse/gestionate de ITM Neamt  
LISTA CUPRINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII, DE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA NEAMT CONFORM ART.5, LIT.h DIN LEGEA NR. 544/2001

1. Acte normative
2. Autorizatii (ex.Legea 319/2006 s.a.), Avize (ex.Legea 126/1995, Legea 156/2000 s.a.)
3. Borderouri de expediere corespondenta
4. Carta de audit intern
5. Chestionare diverse
6. Codul de conduita al salariatilor ITM Neamt
7. Corespondenta (intra si inter-institutionala, cetateni, persoane juridice)
8. Condicile de prezenta
9. Chestionare, Liste de control
10. Decizii emise de inspectorul sef
11. Documentatii in vederea realizarii de achizitii
12. Documente contabile: bilantul contabil, bugetul de venituri si cheltuieli, cont de rezultat patrimonial, cont executie cheltuieli, cont executie venituri
13. Documente privind organizarea cursurilor de formare si perfectionare profesionala
14. Documente privind organizarea si coordonarea campaniilor nationale
15. Documente privind organizarea si desfasurarea concursurilor
16. Dosare de achizitie publica
17. Dosare de cercetare a accidentelor de munca in domeniul securitatii si sanatatii in munca
18. Dosare profesionale
19. Dosare de audit public intern
20. Documente justificative, angajamente bugetare si legale, ordonantari de plata
21. Formulare (ex. formulare de audit intocmite conform prevederilor HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, formulare tipizate si speciale utilizate in activitatea de control RM si SSM, altele specifice compartimentelor inspectoratului)
22. Informatii privind proiectele internationale in care ITM Neamt are calitatea de partener
23. Informari diverse (ex. asupra controalelor tematice, campanii etc desfasurate de inspectoratul teritorial de munca)
24. Materiale de informare (ghiduri, brosuri etc.)
25. Rapoarte privind aplicarea prevederilor conventiilor OIM
26. Metodologii de lucru, norme interne
27. Note, puncte de vedere, observatii (ex. privind proiectele legislative ce intra in limitele de competenta ale inspectoratului teritorial de munca)
28. Petitii
29. Planuri multianuale si anuale de audit
30. Documente de control (procese verbale de control, procese verbale de constatare si sanctionare, procese verbale de sistare s.a.) dosare de cercetare a evenimentelor, intocmite de inspectorii de munca din cadrul ITM Neamt
31. Proceduri de sistem si operationale
32. Programe si strategii in domeniu (Programul Propriu de Actiuni al ITM Neamt, Programul anual de achizitii)
33. Protocoale de colaborare cu diferite autoritati si institutii publice si alte documente de cooperare in domeniile de competenta ale ITM Neamt
34. Programul de pregatire si de asigurare a imbunatatirii calitatii activitatii de audit public intern la nivelul ITM Neamt
35. Rapoarte si analize de activitate
36. Raspunsuri la petitii sau alt tip de solicitari provenite de la autoritati si institutii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media
37. Referate
38. Registre de evidenta
39. Registre intrare iesire corespondenta
40. Registrul de evidenta a cauzelor pe rol la instantele de judecata
41. Regulamentul intern propriu de organizare si functionare al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt
42. Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt
43. Situatiile nominale ale posturilor si personalului pe compartimente
44. Situatii periodice privind domeniul de activitate
45. Statele de functii
LISTA DOCUMENTELOR CARE CONTIN INFORMATII DE INTERES PUBLIC CONFORM ART.5, LIT. g, DIN LEGEA NR. 544/2001

Aprobat prin Decizia nr. 171/11.12.2017
(Anexa 12 SCIM)
1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca
2. Atributiile compartimentelor functionale ale inspectoratului teritorial de munca
3. Bilantul contabil
4. Bugetul de venituri si cheltuieli
5. Cont de rezultat patrimonial
6. Cont de executie cheltuieli
7. Cont de executie venituri
8. Comunicate de presa
9. Dosarele achizitiilor publice
10. Informatii privind nivelul tarifelor care se platesc, in conditiile legii, pentru serviciile prestate de Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt
11. Materiale de informare (ghiduri, pliante, brosuri etc.)
12. Programe si strategii
13. Programul anual de achizitii
14. Programul Propriu de Actiuni al al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt
15. Protocoale de colaborare cu diferite autoritati si institutii publice
16. Raportul Anual de Activitate al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt
17. Rapoarte privind accidentele de munca (pe judet, pe domenii principale de activitate conform domeniilor din CAEN, conform variabilelor ESAW)
18. Sinteza rezultatelor controalelor privind depistarea si combaterea muncii nedeclarate
19. Sinteza rezultatelor controalelor privind aplicarea prevederilor art.260, alin.1 din Codul Muncii, republicat cu modificarile si completarile ulterioare
20. Sinteza rezultatelor obtinute in cadrul Campaniilor Nationale
21. Sinteza rezultatelor controalelor privind respectarea unor legi speciale: Legea nr. 108/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 156/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; OUG. nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 16/2017; HG nr. 337/2017; Legea nr. 202/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; OUG nr. 96/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; HG nr. 500/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 52/2011, republicata
22. Evidenta petitiilor adresate Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt
23. Evidenta solicitarilor de informatii de interes public in baza Legii nr. 544/2001, modificata si completata
24. Situatii privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul judetului Neamt
25. Indicatori sociali de performanta in domeniul relatilor de munca si securitatii si sanatatii in munca: numarul unitatilor controlate, numarul controalelor efectuate, numarul total al sanctiunilor contraventionale aplicate, valoarea sanctiunilor aplicate, numarul propunerilor de urmarire penala inaintate institutiilor competente, numarul persoanelor fizice depistate la munca fara forme legale, numarul angajatorilor depistati ca folosesc munca nedeclarata, numarul deficientelor constatate, numarul masurilor dispuse, numarul de unitati a caror activitate a fost sistata
26. Lista societatilor comerciale inregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt in baza art. 8 (1), lit. a) din Legea nr. 156/2000, modificata si completata
27. Tematici de control
28. Structura organizatorica a Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt
29. Date privind domeniul de activitate al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt
LISTA INFORMATILOR DE INTERS PUBLIC CARE SE FURNIZEAZA LA CERERE CONFORM ART.6, ALIN.1 DIN LEGEA NR. 544/2001

1. Instructiuni ale inspectorului sef al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt
2. Documentele necesare obtinerii contului si parolei pentru transmiterea in REVISAL, conform HG nr.500/2011 si Ordinului MMFPS nr.2822/2011
3. Informatii privind existenta autorizatiilor de securitate si sanatate in munca
4. Situatia statistica a accidentelor de munca
5. Numarul sesizarilor penale intocmite de Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, in conditiile legii
6. Numarul proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor intocmite de inspectorii de munca
7. Informatii privind procesele verbale de cercetare a accidentelor de munca, respectiv persoanele implicate in cercetare, ascendentii sau descendentii victimei, in cazul in care victima a decedat, institutii ale statului, societati de asigurare
8. Lista agentilor economici autorizati (toxice, explozive, fitosanitare)
9. Lista persoanelor fizice si juridice abilitate sa desfasoare activitati de securitate si sanatate in munca
10. Raportul desfasurarii Saptamanii Europene
11. Materiale informative (ghiduri, pliante, brosuri, etc.) specifice domeniului de activitate, in masura in care institutia detine astfel de documente
12. Informatii privind nivelul tarifelor care se platesc, in conditiile legii, pentru serviciile prestate de Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt
13. Numarul sesizarilor primite spre solutionare
14. Relatiile de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din tara sau strainatate
15. Structura organizatorica a Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt
16. Certificate/adeverinte eliberate in conditiile OG nr.33/2002 modificata si completata
17. Lista prestatorilor de servicii conform HG nr.500/2011
18. Lista privind documentele necesare la inregistrarea contractelor colective de munca conform Legii nr.62/2011