Despre ITM Neamt - Organizare - Cariera (Anunturi posturi scoase la concurs)              Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector de munca, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control Relatii de Munca

 • Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, cu sediul în Piatra Neamt, strada Dr.Gheorghe Iacomi nr.8, telefon 0233/215589/219608, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector de munca, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control Relatii de Munca în zilele de 19 februarie 2019 ora 10.00 - sustinerea probei scrise si 21 februarie 2019, ora 12.00 - sustinerea interviului.
  Dosarele de inscriere se pot depune la sediul din Piatra Neamt al institutiei pana pe data de 05.02.2019.
  Pentru a participa la concursul de recrutare in vederea ocuptrii functiei publice de executie vacante mentionate candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  - Conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Conditiile specifice: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, stiinte juridice, stiinte economice sau in specializarile: sociologie, psihologie, medicina, administratie publica si stiinte politice;
  - Sa aiba vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitarii functiei publice: minimum 7 ani;
  - Sa aiba cunostinte operare calculator, nivel mediu dovedite prin detinerea unui certificat de competente/alte documente doveditoare in domeniu.

  (1) Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
  a) formularul de înscriere prevazut in anexa nr. 3 la HG nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare (se pune la dispozitie de secretarul comisiei);
  b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate;
  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
  e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administratiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz ( NU ESTE CAZUL);
  f) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea în munca si, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
  g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
  h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, în cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara îndeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentar? ( NU ESTE CAZUL);
  i) cazierul judiciar;
  j) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calittaii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
  Modelul orientativ al adeverintei mentionate la lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D la HG nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare (model AFISAT PE SITE).Descarca de aici
  Adeverintele care au un alt format decat cel AFISAT PE SITE (anexa nr. 2D la HG nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

  (2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  (3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta în copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
  (4) Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Formular inscriere prevazut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare Descarca de aici

  Bibliografia de examen precum si alte detalii legate de concurs sunt anexate la prezentul anunt. Descarca de aici

  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul din Piatra Neamt al institutiei, str. Dr. Gheorghe Iacomi nr.8, compartimentul Resurse Umane, et.1, cam. 10, tel.0233215589, int.17, persoana de contact : consilier R.U. Laza Eliana Ingrid.


  Data publicarii: 17.01.2019