Raport de activitate  
2005  
 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE

al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt

in perioada 01.01. – 31.12. 2005,

 

 

                                                                                                        APROB,

                                                                                     insp. sef   

 

 

 

 

A. In domeniul Relatiilor de Munca si al Evidentei Muncii

 

 

         Activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a avut ca obiectiv principal in domeniul Relatiilor de Munca si al Evidentei Muncii realizarea actiunilor din Programul cadru de actiuni pentru anul 2005, precum si a obiectivelor reiesite din legislatia de munca in vigoare, respectiv Legea nr. 108/1999, Legea nr. 130/1999, completata si modificata, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, completat si modificat, H.G. nr. 247/2003, H.G. nr.290/2004 si Ord. M.M.S.S.F. nr. 76/2003.

         In acest sens s-a urmarit aplicarea unitara a prevederilor legale privind raporturile de munca si evidenta muncii prestate pe baza de contracte individuale de munca.

         In cadrul actiunilor intreprinse s-a urmarit armonizarea deciziilor pentru a asigura realizarea obiectivelor si s-a tinut cont de necesitatea adaptarii la complexitatea si diversitatea situatiilor cu care se confrunta inspectorii de munca in indeplinirea activitatilor.

         Un accent deosebit s-a pus pe realizarea sarcinilor din Programul de Guvernare, urmarindu-se respectarea legii privind salariul minim brut pe tara, de catre angajatorii cu capital privat, persoane fizice si juridice si a Contractului Colectiv de Munca unic la nivel national, pe coerenta actiunilor si cresterea transparentei activitatii.

         In activitatea noastra de prestari servicii s-a urmarit schimbarea fundamentala a raportului dintre administratie si cetatean, prin realizarea unui serviciu public in folosul exclusiv al cetateanului si al celor care beneficiaza de serviciile ITM Neamt.

A crescut rigurozitatea in motivarea si formularea raspunsurilor la petitiile adresate de cetateni, actionandu-se pentru scurtarea termenelor in care institutia noastra comunica raspunsurile solicitate.

         Actiunile de control au urmarit in principal cresterea rolului si eficientei ITM Neamt prin determinarea agentilor economici de a respecta legislatia de munca si protectie sociala cu privire la incadrarea in munca, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor juridice de munca, achitarea de catre angajatori a obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si a comisionului datorat potrivit Legii nr. 130/1999.

         S-a urmarit respectarea angajamentelor luate de I.T.M. Neamt prin « Contractul pentru realizarea programului anual de activitate » si indeplinirea indicatorilor sociali de performanta.

 

 

I.                   EVIDENTA ANGAJATORI, INREGISTRARI,EVIDENTA CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCA

 

In perioada 01.01 – 31.12 2005 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt s-au inregistrat conform prevederilor Legii nr. 130/1999 un numar de 1192 agenti economici cu capital privat.

         Subliniem ca numarul total al angajatorilor activi cu capital privat aflati in evidenta Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt la finele lunii decembrie 2005 este de  7743.

         Prin comparatie cu aceeasi perioada a anului 2004, cand s-au inregistrat 1478 agenti economici se constata ca  la finele anului 2005 este o scadere cu 286 agenti economici.

Cu privire la inregistrarea contractelor individuale de munca, in perioada 01.01 – 31.12. 2005 situatia se prezinta astfel:

Contracte individuale de munca inregistrate la ITM Neamt in 2005 - 30.984

Contracte individuale de munca incetate in 2005 - 35.553

Fata de aceeasi perioada a anului 2004, se constata o scadere a numarului de contracte individuale de munca inregistrate in anul  2005 cu 2718 contracte.

La finele anului 2005, numarul total al contractelor individuale de munca aflate in evidenta Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt este de 114.565.

 

II. INSCRIERI, COMPLETARI SI CERTIFICARI CARNETE DE MUNCA

 

 

 

         La 31 decembrie 2005 se aflau in evidenta Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt  84.934 carnete de munca din care 47.209 carnete de munca care se pastreaza si se completeaza la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, iar 37.725 carnete de munca se gestioneaza de catre angajatorii care au obtinut aprobarea  Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt in temeiul art. 10 din Legea nr. 130/1999.

        

In perioada 01.01 – 31.12. 2005 s-au facut certificari in temeiul art. 10 din Legea nr. 130/1999 si s-au completat 66.537 carnete de munca.

         S-au intocmit 590 dosare de pensie limita de varsta, invaliditate si deces, in temeiul Legii nr. 19/2000, completata si modificata.

         Inregistrarile in carnetele de munca ale salariatilor agentilor economici cu capital privat s-au facut cu respectarea prevederilor Dec. nr. 92/1976 si ale  Ord. nr. 136/1976, cu verificarea dovezilor de plata a salariilor, insotite de actele care atesta achitarea obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, respectiv a comisionului datorat conform Legii nr. 130/1999.

         In cazul in care s-a constatat ca platile catre gestionarii de fonduri CAS si contributia la constituirea fondului de somaj nu au fost achitate, iar termenul legal a fost depasit, s-au transmis corespondente catre gestionarii de fonduri.

         In evidenta Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt exista carnete de munca completate la incetarea activitatii la agentii economici aflati in evidenta, care nu au fost ridicate de titularii acestora, parte din ele,ca urmare a nedepunerii de catre agentii economici a deciziilor de incetare a activitatii si a documentelor de plata a salariilor.

         In cazul carnetelor de munca neridicate de titulari cat si al angajatorilor care nu au depus la ITM Neamt documentele impuse de actualele reglementari in vigoare, s-a procedat la somarea in scris a celor vizati.

 

III. CONTROL CU PRIVIRE LA RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI MUNCII, A ALTOR ACTE NORMATIVE DE DREPTUL MUNCII, PRECUM SI A CLAUZELOR CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNCA

         Activitatea de control in domeniul relatiilor de munca s-a axat pe realizarea obiectivelor prevazute in Programul de actiuni pe anul 2005 si desfasurarea cu caracter de continuitate a actiunii gen campanie, privind identificarea si combaterea cazurilor de munca fara forme legale de angajare si eliminarea muncii copilului. In perioada 01.01 – 31.12 a anului 2005 s-au intreprins 1.407 actiuni de control.

         Din analiza modului in care a fost utilizat fondul de timp se remarca o preocupare constant buna de a utiliza timpul disponibil pentru control,cu implicarea tuturor inspectorilor de munca.

         Datorita unor nemultumiri sau neintelegeri intre angajatori si angajati, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt s-au inregistrat 381 sesizari cu privire la: folosirea fortei de munca fara forme legale, neacordarea de drepturi salariale conform contractelor individuale de munca, retinerea carnetelor de munca si neeliberarea acestora la incetarea activitatii, din care pana la finele anului s-au solutionat 364, iar un numar de 17 sesizari se vor solutiona in termenul prevazut de lege, in luna ianuarie 2006.

         Se constata o crestere a timpului alocat rezolvarii petitiilor de la 14.97% in luna ianuarie 2005 la 44,30 % in luna iunie 2005, cele 364 de petitii fiind rezolvate in 661 de zile.

         Desi timpul alocat rezolvarii petitiilor este in crestere , apreciem ca acest fenomen dovedeste increderea care o are cetateanul fata de ITM Neamt si fata de modul corect si operativ in care se rezolva problemele acestuia. Canalele prin care pot ajunge petitiile la ITM Neamt (scrisori trimise prin posta sau depuse la cutia de scrisori a inspectoratului ;sesizari telefonice ;audiente) ofera cetatenilor mai multe modalitati de a ni se adresa si de a-si rezolva problemele pe care le sesizeaza.

Aprobarile de pastrare si completare a carnetelor  de munca la sediul societatilor au fost acordate dupa prealabila verificare a respectarii conditiilor cerute de Metodologia nr. 79/2000. Aceste aprobari au fost insotite de angajamentele scrise ale agentilor economici de a respecta prevederile Dec. nr. 92/1976 si ale Ord. MMPS nr. 136/1976.

         Precizam ca la sfarsitul lunii decembrie 2005 erau abilitati un numar de 138 de angajatori care indeplinesc conditiile cerute de Legea nr. 130/1999 si Metodologia nr. 79/2000.

 

         In principal, inspectorii de munca au controlat in timpul actiunilor intreprinse urmatoarele:

·         depistarea cazurilor de folosire a fortei de munca fara forme legale de angajare;

·         inregistrarea in termenul legal a contractelor individuale de munca;

·         depistarea cazurilor de folosire a fortei de munca care se afla in ajutor de somaj;

·         depunerea in termenul prevazut de lege la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt a documentelor de plata a salariilor;

·         intocmirea de catre angajator si depunerea in termenul prevazut de lege a deciziilor privind executarea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor juridice de munca;

·         acordarea conform legii si  contractului individual de munca negociat a drepturilor salariale si a indemnizatiilor legale cuvenite;

·         eliberarea carnetelor de munca la incetarea  activitatii si neconditionarea restituirii lui;

·         garantarea in plata a salariului minim brut pe tara;

·         la unitatile care au obtinut aprobarea de gestionare si completare a carnetelor de munca ale propriilor salariati s-a verificat daca inregistrarile in carnetele de munca sunt efectuate conform prevederilor Dec. nr. 92/1976 si ale Ord. nr. 136/1976.

 

 

 

 

 

IV. REALIZAREA ACTIUNILOR CUPRINSE IN PROGRAMUL CADRU AL

INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA NEAMT IN ANUL 2005, IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA SI AL EVIDENTEI MUNCII

 

Actiunea nr. 7.

Campania privind identificarea si combaterea cazurilor de munca fara forme legale.

                  

         Activitatea s-a realizat prin controale inopinate, desfasurate atat ziua, cat si noaptea la toate tipurile de angajatori.

         S-au constituit colective de coordonare la nivelul inspectoratului, iar rezultatul actiunilor de control a fost mediatizat  in presa locala, la posturile radio si TV locale.

         In timpul controlului s-a procedat la identificarea personalului, verificarea actelor de angajare, a documentelor privind plata salariilor, garantarea in plata a salariului minim brut pe tara, plata contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat.

         Situatia controalelor efectuate in cadrul campaniei in perioada 01.01 – 31.12. 2005 este detaliata in tabelul de mai jos:

 

Nr crt

INDICATORI

TOTAL

Din care:

1

Actiuni de control intreprinse in perioada 01.01 – 31.12..2005

1407

2

Numar salariati ai angajatorilor controlati

88153

3

Numar total de angajatori sanctionati

292

4

Numar angajatori depistati ca practica munca fara forme legale

89

5

Numar persoane depistate care lucreaza fara forme legale

135

6

Valoarea amenzilor aplicate conform Legii nr. 130/1999/ lei RON

482950

7

Valoarea amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale lei RON

185550

8

Avertismente

99

        

         Subliniem ca actiunile de control s-au efectuat atat la agentii economici din mediul urban cat si din mediul rural.

         In perioada controlata au fost depistati 89 agenti economici la care lucrau 135  persoane fara forme legale.

         Toate controalele intreprinse au avut si un caracter de informare, atat a angajatorilor cat si a angajatilor asupra consecintelor si riscurilor care le presupun practicarea muncii fara forme legale, insistandu-se pe necesitatea asigurarii unei protectii sociale a salariatilor. In acest sens au fost realizate emisiuni la posturile de radio si TV locale la care au participat inspectorul sef si inspectorul sef adjunct pe relatii de munca.

         Dintre principalele aspecte constatate in timpul controlului mentionam:

·         invocarea de catre parti a perioadei de proba;

·         invocarea de catre partile contractante a faptului ca salariatul lucreaza doar de cateva zile, iar contractul este intocmit si urmeaza a fi inregistrat in termenul prevazut de lege;

·         refuzul salariatilor de a da declaratii pretextand pierderea locului de munca;

·         depistarea de someri care lucrau in alte conditii decat cele prevazute de Legea nr. 76/2002;

Urmare controalelor intreprinse au fost luate urmatoarele masuri pentru combaterea si diminuarea muncii fara forme legale:

·         aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de Legea nr. 130/1999 si Legea nr. 53/2003;

·         urmarirea angajatorilor carora li s-au dispus masuri pentru intrarea in legalitate;

·         instiintarea gestionarilor de fonduri cu privire la angajatorii care nu si-au achitat obligatiile la timp;

·         realizarea unui contact permanent cu mass-media locala pentru emisiuni punctuale in vederea formarii unei atitudini civice cu privire la folosirea fortei de munca fara forme legale;

·         instalarea unei linii telefonice directe pentru persoanele care sesizeaza  existenta muncii fara forme legale la diversi angajatori;

·         acordarea de consultanta de specialitate unitatilor controlate in cazurile de necunoastere sau aplicare incorecta a legislatiei de munca;

·         efectuarea cu prioritate a controalelor determinate de sesizari facute de organele de politie si de alte institutii ale statului.

 

a)   „Actiuni de control  in cadrul campaniei privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale la unitatile situate pe raza judetului  Neamt –comunele Grinties si Ceahlau)

 

In zilele de 20 – 21.01.2005 in cadrul campaniei privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale, inspectorii de munca au verificat 21 societati comerciale situate in comunele Grinties si Ceahlau.

In urma controlului, au fost depistate 24 persoane care desfasurau activitate fara forme legale de angajare la 5 agenti economici, acestia fiind sanctionati contraventional cu 2.000 lei fiecare, in confomitate cu prevederile art. 276, alin. 1 lit d din Codul muncii.

La punctul de lucru din localitatea Bradu, com. Grinties, jud. Neamt al unei societati ce isi are sediul social in judetul Harghita, au fost depistate  12 persoane care lucrau fara forme legale, declaratiile au fost transmise, in original Inspectoratului Teritorial de Munca Harghita pentru a finaliza controlul conform prevederilor legale.

 

b)   „Actiuni de control in cadrul campaniei privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale la unitatile care desfasoara activitate de taximetrie din zona municipiului Roman”

 

In perioada 03.02 - 04.02.2005, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt a desfasurat un control tip campanie pentru depistarea cazurilor de munca fara forme legale in municipiul Roman, fiind vizata activitatea de taximetrie.

La actiune au participat 10 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt.

Pentru a controla taximetrele pe drumurile publice si in parcari, inspectorii de munca au beneficiat de sprijinul Politiei Municipiului Roman, serviciul de circulatie rutiera.

Controlul in teren a constat din luarea unor declaratii pe proprie raspundere taximetristilor gasiti in parcari sau in trafic.S-a urmarit in principal daca taximetristii au sau nu incheiate contracte individuale de munca.

Au fost verificate 48 persoane, fie persoane fizice autorizate, fie salariati la societati comerciale.

Pentru clarificarea situatiei salariatilor proprii , unii administratori ai firmelor controlate au fost invitati la sediul din Roman al Inspectoratului Teritorial de Munca.

Au fost verificate prin sondaj:

v      21 societati comerciale;

v      9 persoane fizice.

Din evidentele puse la dispozitie de Primaria Roman rezulta ca la data controlului erau autorizati 52 de operatori si taximetristi independenti, fiind eliberate 144 de autorizatii de transport in regim de taxi.Rezulta ca la data de 03.02.2005 au fost verificate cca. 58% din totalul persoanelor fizice si juridice autorizate pentru transport in regim de taxi.

Din cele 48 de persoane verificate, 8 lucrau fara forme legale .

Au fost dispuse masuri de reglementare a raporturilor de munca intre persoanele depistate si angajatori, consemnate in procese verbale de control si au fost aplicate 5 amenzi contraventionale in valoare totala de 10.000 lei.

 

 c)  „Actiuni de control in cadrul campaniei privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale la unitatile situate in Piata Centrala”

 

         In perioada 23.02-24.02.2005 Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, a desfasurat un control tip campanie pentru depistarea cazurilor de munca fara forme legale in municipiul Piatra Neamt - Piata Centrala.

         La actiune au participat 10 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt.

         Au fost verificate 113 persoane, persoane fizice autorizate, membrii unor asociatii familiale si salariati la societati comerciale.

         Pentru clarificarea situatiei salariatilor proprii, unii administratori ai firmelor controlate au fost invitati la sediul din Piatra Neamt al Inspectoratului Teritorial de Munca.

         Au fost verificate prin sondaj:

 • 66 societati comerciale;
 • 37 persoane fizice;
 • 10 persoane apartinand asociatiilor familiale.

Din cele 113 persoane verificate, 9 lucrau fara forme legale.

Au fost dispuse masuri de reglementare a raporturilor de munca intre persoanele depistate si angajatori, consemnate in procese verbale de control si au fost aplicate 7 amenzi contraventionale in valoare totala de 14.000 lei.

 

         d) Actiuni dispuse de Prefectura

Pentru indeplinirea procedurii de emitere a acordului de mediu pe baza evaluarii impactului asupra mediului a anumitor proiecte publice sau private, in luna februarie s-a  intrunit colectivul de analiza tehnica in componenta caruia, Inspectoratul Teritorial de Munca a fost reprezentat de un inspector de munca.

Urmare unei petitii trimise Prefecturii de catre un grup de salariati ai SC TC COMPIL SA Piatra Neamt, punct de lucru Roman, inspectoratul a verificat unitatea, constatand ca  parte din cele sesizate se adeveresc.Au fost dispuse masuri cu termene ferme de remediere.Pentru abaterile de la lege constatate a fost aplicata o sanctiune contraventionala de 3000 lei.

 

e) Actiuni de control in cadrul campaniei privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale la unitatile care presteaza activitatea de transport persoane in municipiul Piatra Neamt

 

         In data de 23.03.2005 Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, a desfasurat un control tip campanie privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale la unitatile care presteaza activitatea de transport persoane in municipiul Piatra Neamt.

         La actiune au participat 2 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt.

Actiunile de control s-au desfasurat in statiile Darmanesti, Precista si 1 Mai unde au fost verificati un numar de 20 angajatori.

Au fost verificate la sediul I.T.M. Neamt documentele angajatorilor controlati in teren, fiind constatate 46 deficiente pentru care s-au stabilit termene si masuri concrete de remediere.

 Pentru primirea la munca a unor persoane pentru care nu au fost intocmite forme legale de angajare au fost sanctionati cu amenda contraventionala de 2.000 lei, 7 angajatori.

In cazul a 4 angajatori au fost aplicate sanctiuni cu avertisment pentru  nedepunerea, la I.T.M. Neamt, a statelor de plata a salariilor, in termen legal

 

         f) CAMPANIA NAŢIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi  de  verificare a modului în care agenţii economici respectă prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activităţile de  îmbuteliere, depozitare,  transport , comercializare şi utilizare a GPL 23 - 25.03.2005

 

In luna martie 2005 a fost declansata si s-a finalizat Campania Nationala privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi  de  verificare a modului în care agenţii economici respectă prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activităţile de îmbuteliere, depozitare,  transport , comercializare şi utilizare a GPL  fiind  verificati un numar de 52 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 746 salariati.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 97 deficiente privind incalcarea legislatiei in domeniul relatiilor de munca (Legea nr.53/2003, Legea nr.130/1999) si un numar de 226 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca (Legea nr.90/1996 republicata, Normele Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normele Specifice de Securitate si Sanatate in Munca).

Ca urmare a nerespectarii legislatiei in domeniul relatiilor de munca au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 9.500 lei.  S-au aplicat 7 santiuni contraventionale pentru incalcarea altor prevederi legale si 4 avertismente contraventionale. Un singur angajator care practica munca fara forme legale, a fost sanctionat pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.d din Codul muncii cu amenda in valoare de 2.000 lei.

 

g)  „Actiuni de control in cadrul campaniei nationale privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale in activitatea desfasurata in domeniul constructiilor”

 

In perioada 18-23.04.2005 s-a desfasurat Campania Nationala privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale in activitatea desfasurata in domeniul constructiilor.

     Au fost verificati un numar de 80 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 2603 salariati.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 234 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 20 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 69.000 lei.

Cu aceasta ocazie, 15 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.d din Codul muncii cu amenzi in valoare de 60.000 lei. Au fost depistate 37 persoane  care lucreaza fara forme legale, din care 5 femei. Pentru incalcarea altor prevederi legale, au fost aplicate 5 santiuni contraventionale in valoare de 9.000 lei.

Etapa a 2-a a campaniei s-a desfasutat timp de 3 zile în perioada 29 iunie – 01 iulie  2005.

     Au fost verificati un numar de 42 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1061 salariati.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 109 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 7 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 19.000 lei.

Cu aceasta ocazie, 5 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.d din Codul muncii cu amenzi in valoare de 19.000 lei. Au fost depistate 20 persoane  care lucreaza fara forme legale.

 Pentru incalcarea altor prevederi legale, au fost aplicate 2 avertismente contraventionale.

Etapa a 3-a s-a desfasurat timp de 2 zile in perioada 4 – 5 august 2005.

Au fost verificati un numar de 33 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1905 salariati.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 59 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003 si Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 9.000 lei.

Cu aceasta ocazie, 2 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 6.000 lei. Au fost depistate 4 persoane  care lucreaza fara forme legale.

 Pentru incalcarea altor prevederi legale, a fost aplicata o amenda in valoare de 3.000 lei.

 

SITUATII EVIDENTIATE CU OCAZIA CONTROALELOR

 Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

Ø       Angajatorul nu respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca ;

Ø       Nu sunt respectate prevederile legale privind achitarea comisionului ;

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la ITM Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind completarea la zi a Registrului General de Evidenta al Salariatilor, conform art. 5 din HG nr. 247/2003 ;

Ø       Nu a fost numita prin decizie persoana indreptatita sa completeze, certifice si sa semneze in Registrul general de evidenta al salariatilor ;

Ø       Nu este intocmit sau nu este afisat Regulamentul intern la sediul angajatorului si la punctele de lucru;

Ø       Nu se tine o evidenta clara a orelor de munca prestate de salariati ( pontaje lipsa sau nereale);

Ø       Nu sunt respectate prevederile legale privind informarea persoanelor sau dupa caz a salariatilor, conform art. 17 din Codul muncii;

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind negocierea contractului colectiv de munca ;

 

Masuri dispuse de inspectorii de munca pentru remedierea deficientelor:

ü       Incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca ;

ü       Achitarea comisionului datorat ITM Neamt, in termen legal;

ü       Depunerea, in termen legal, la ITM Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

ü       Completarea la zi a Registrului General de Evidenta a Salariatilor;

ü       Numirea prin decizie a unei persoane care sa completeze, certifice si semneze in Registrul General de Evidenta a salariatilor;

ü       Evidentierea clara a orelor lucrate de fiecare salariat prin intocmirea pontajelor zilnice;

ü       Intocmirea Regulamentului intern si afisarea acestuia la sediul angajatorului si la punctele de lucru;

ü       Respectarea prevederilor art. 17 din Codul muncii privind informarea persoanelor sau dupa caz a salariatilor asupra conditiilor specifice posturilor ce urmeaza a le ocupa;

ü       Respectarea prevederilor legale privind negocierea contractului colectiv de munca.

 

h) CAMPANIA NAŢIONALĂ de verificare a modului in care agentii de ocupare a fortei de munca respecta prevederile legale privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

Data declanşării campaniei a fost 04.04.2005 şi s-a desfăşurat pe parcursul a  3 luni, în perioada  aprilie - iunie 2005.

Au fost verificati un numar de 28 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.

Cu ocazia controalelor au fost aplicate 11 avertismente contraventionale, si doua sanctiuni contraventionale in valoare de 10.000 lei.

 

Deficiente constatate:

-Angajatorul nu respecta prevederile art. 9 lit. b din Legea nr. 156/2000 modificata si completata privind incadrarea in munca cu personal cu experienta in domeniul fortei de munca;

-Angajatorul nu respecta prevederile art. 9 lit. c din Legea nr. 156/2000 modificata si completata privind organizarea unei baze de date care sa cuprinda ofertele si solicitarile de locuri de munca in strainatate;

- Angajatorul nu respecta prevederile art. 9 lit. d din Legea nr. 156/2000 privind incheierea cu persoane fizice si organizatii patronale din strainatate , dupa caz , de contracte  care contin oferte ferme de locuri de munca .       

- Angajatorul nu respecta prevederile art. 9 lit. a din Legea nr. 156/2000 modificata si completata privind amenajarea spatiului si dotarilor necesare pentru buna desfasurare a activitatii;

-  Angajatorul nu respecta prevederile legale privind art. 13 din HG 384/2004 -nu a transmis trimestrial la ITM situatia persoanelor mediate si angajate in strainatate.

 

Masuri dispuse:

- Angajatorul va respecta prevederile art. 9 lit. b din Legea nr. 156/2000 modificata si completata privind incadrarea in munca cu personal cu experienta in domeniul fortei de munca;

- Angajatorul va respecta prevederile art. 9 lit. c din Legea nr. 156/2000 modificata si completata privind organizarea unei baze de date care sa cuprinda ofertele si solicitarile de locuri de munca in strainatate;

- Angajatorul va respecta prevederile art. 9 lit. d din Legea nr. 156/2000 privind incheierea cu persoane fizice si organizatii patronale din strainatate , dupa caz , de contracte  care contin oferte ferme de locuri de munca;

- Angajatorul va respecta prevederile art. 9 lit. a din Legea nr. 156/2000 modificata si completata privind amenajarea spatiului si dotarilor necesare pentru buna desfasurare a activitatii;

- Angajatorul va respecta prevederile legale privind art. 13 din HG 384/2004 -transmiterea trimestriala catre ITM a situatiei persoanelor mediate si angajate in strainatate.

 

i) CAMPANIE NATIONALA privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale în activitatea desfăşurată în domeniul CONFECŢII - TEXTILE

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a 5 zile, în perioada 9 – 13 mai si 3 zile in perioada 23 – 25  noiembrie 2005.

     In perioada 9 – 13 mai 2005 au fost verificati un numar de 78 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 4689 salariati.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 216 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 11 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 19.000 lei.

Cu aceasta ocazie, 5 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276, alin.1,lit.d din Codul muncii cu amenzi in valoare de 19.000 lei. Au fost depistate 14 persoane  care lucreaza fara forme legale, din care 11 femei si un tanar sub 18 ani. Pentru incalcarea altor prevederi legale, au fost aplicate 6 avertismente contraventionale.

In perioada 23 – 25 noiembrie 2005 au fost verificati un numar de 49 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 2232 salariati dintre care 1841 femei si un tanar sub 18 ani..

Cu ocazia controalelor au fost constatate 123 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003 si Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 9 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 9.900 lei.

Cu aceasta ocazie, 5 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276, alin.1, lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 7.500 lei. Au fost depistate 5 persoane  care lucreaza fara forme legale.

Pentru incalcarea altor prevederi legale, au fost aplicate  amenzi in valoare de 2.400 lei.

 

 

Situatii evidentiate cu ocazia controalelor

 

Deficiente frecvent constatate in domeniul Relatiilor de munca:

1.      intelegerea tacita dintre angajator si angajat in urma careia angajatul presteaza munca in lipsa unui contract individual de munca, lipsindu-l de drepturile si obligatiile ce decurg din acesta;

2.      sustragerea angajatorului de la obligatia de a inregistra la inspectoratul teritorial de munca contractele individuale de munca incheiate cu angajatii, invocand faptul ca salariatul lucreaza de cateva zile;

3.      regulamentul intern nu este intocmit si nu este afisat la sediul angajatorului;

4.      angajatorul nu pastreaza o evidenta clara a orelor prestate de fiecare salariat, in sensul ca nu sunt inregistrate in clar numarul de ore zilnic lucrate de fiecare salariat, nu sunt evidentiate numarul orelor de noapte, nu sunt evidentiate orele suplimentare in foile colective de prezenta;

5.      neintocmirea contractului colectiv de munca la nivel de unitate, urmare negocierii colective conform Legii nr. 130/1996 republicata;

6.      neintocmirea fisei postului pentru salariati;

7.      nerespectarea salariului minim garantat pe economie; angajatorul invoca neacordarea salariului minim pe economie motivat de faptul ca salariatii nu isi indeplinesc norma de munca, contrar dispozitiilor Legii nr. 53/2003;

8.      neintocmirea contractului individual de munca in forma scrisa din prima zi de activitate;

9.      nerespectarea prevederilor legale privind repausul saptamanal;

10.  statele de plata nu sunt semnate de salariati;

11.  neinfiintarea, neinregistrarea sau necompletarea de catre angajator registrului de evidenta a salariatilor la ITM Neamt;

12.  nerespectarea prevederilor Legii nr. 53/2003, privind repartizarea programului de lucru pentru salariatii cu contract individual de munca cu timp partial; nefiind trecut programul de lucru in cazul contractului individual de munca cu timp partial, salariatul poate presta activitate peste programul de lucru stabilit in contractul individual de munca cu timp partial.

13.  neincheierea actelor aditionale la contractele individuale de munca, urmare modificarii unor clauze din contract (ex. majorare salariu).

 

Masuri luate de inspectorii de munca pentru combaterea si diminuarea muncii fara forme legale:

·         aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de Legea nr. 130/1999 si Codul muncii;

·         intocmirea imediata a contractelor individuale de munca si inregistrarea lor la inspectoratul teritorial de munca;

·         urmarirea angajatorilor carora li s-au dispus masuri pentru intrarea in legalitate;

·         instiintarea gestionarilor de fonduri cu privire la angajatorii care nu si-au achitat obligatiile la timp;

·         acordare de consultanta de specialitate unitatilor controlate in cazurile de necunoastere sau aplicare incorecta a legislatiei de munca;

·         efectuarea cu prioritate a controalelor determinate de sesizari din partea salariatilor, organelor de politie si de alte institutii ale statului;

·         intocmirea de catre angajator si aducerea la cunostinta salariatilor a regulamentul intern;

·         tinerea evidentei orelor prestate de fiecare salariat;

·         intocmirea fiselor postului pentru salariati;

·         depunerea de catre angajator la sediul ITM Neamt a statelor de plata si a dovezilor care atesta plata contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si a  fondului de somaj;

·         achitarea comisionul in termenul prevazut de lege;

·         inregistrarea la sediul ITM Neamt a registrului general de evidenta a salariatilor;

·         completarea registrului general de evidenta a salariatilor conform HG. Nr. 247/2003;

·         modificarea clauzelor contractuale se va realiza cu respectarea prevederilor Codului muncii si pe baza actelor aditionale semnate de angajator si salariat.

 

j) Campania privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, pe raza comunei Borca judetul Neamt.

Din dispoziţia inspectorului sef al I.T.M. Neamţ s-au efectuat in perioada 10-11.10.2005, vizite de control in cadrul campaniei privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale la unităţile situate in  raza comunei Borca.

         In evidenta I. T. M. Neamţ la data controlului erau înregistraţi un număr de 59 de angajatori.

          Au fost vizitate un număr de 56 unitati ( 60 puncte de lucru) din care:

         15 asociaţii familiale,

         9 persoane fizice autorizate,

         32 societati comerciale.

Au fost luate un număr de 129 declaraţii de la salariaţii prezenţi la punctele de lucru, depistându-se un număr de 17 persoane care desfăşurau activitate fara a avea întocmite contracte individuale de munca in forma scrisa.

Au fost încheiate un număr de 32 procese verbale de control.

Pentru neîntocmirea in forma scrisa a contractelor individuale de munca au fost sancţionate 6 unitati cu amenzi in valoare totala de 8.000 lei (6 persoane).

Au fost sancţionate cu avertismente un număr de 4 unitati.

 

Actiunea nr. 8.

Campania pentru prevenirea si eliminarea muncii copiilor

 

In aceasta actiune s-a urmarit cresterea gradului de constientizare a angajatorului privind munca copilului, necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniu, in vederea prevenirii progresive a celor mai grave forme ale muncii copiilor.

         Materialele informative elaborate de catre Inspectia Muncii privind eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului au fost utilizate de catre inspectorii de munca in actiunile de control.

Chestionarele transmise de catre Inspectia Muncii au fost difuzate de catre inspectorii de munca cu prilejul actiunilor de control.

In perioada 01.01. – 31.12. 2005  la cei 1407 angajatori controlati au fost depistate 35 persoane cu varsta sub 18 ani care erau angajate cu contracte individuale de munca.

         I.T.M. Neamt a participat la actiunile intreprinse de comisia intersectoriala alaturi de celelalte institutii: D.G.P.D.C., A.J.O.F.M., I.J.P. Neamt, D.S.P. Neamt si Organizatia Salvati Copiii Filiala Neamt.

         Fata de aceeasi perioada a anului 2004 se constata o scadere a numarului de angajatori care folosesc in munca persoane cu varsta sub 18 ani.

 

Actiunea nr. 9.

Campanie de verificare a respectarii prevederilor directivelor europene transpuse in legislatia nationala, privind: a) munca cu fractiune de norma; b) concedierile colective; c) munca pe durata determinata; d) organizarea timpului de lucru; e) protectia drepturilor lucratorilor in cazul transferului intreprinderii, al capitalului sau al unor parti al acestora; f) obligatia patronului de a informa lucratorul asupra conditiilor aplicabile contractului sau de munca

 

     Cu prilejul controalelor intreprinse, inspectorii de munca au verificat modul in care angajatorii au respectat legislatia in domeniul muncii rezultata din directivele europene (punctele a – f).

     Atat in controalele tematice, dar si in cele tip campanie desfasurate in trimestrele 3 si 4 ale anului 2005, insumand 644 de controale au fost dispuse 1400 masuri.

     In anul 2005 s-au inregistrat la ITM 30.984 contracte individuale de munca, din care pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga 21.657, iar cu timp partial 1.792 contracte.

     Contractele individuale de munca pe perioada determinata, cu norma intreaga sunt in numar de 6.678, iar cu timp partial 854, iar contractele cu munca la domiciliu sunt in numar de 3, din care doua cu norma intreaga pe perioada nedeterminata si un contract cu norma intreaga pe perioada determinata.

     In cazul concedierilor colective, ITM Neamt a verificat modul in care angajatorii respecta prevederile Codului muncii privind concedierile colective si daca ITM Neamt si AJOFM Neamt sunt notificate in termenul legal in astfel de situatii.

     In toate tipurile de control s-a urmarit daca angajatorii isi respecta obligatia de a informa salariatul asupra conditiilor aplicabile contractului sau de munca. In acest sens s-a verificat daca prevederile art. 17 si art. 18 din Codul muncii sunt respectate de angajatori, iar in cazurile in care acestia nu au respectat legea, au fost stabilite masuri cu termene concrete de realizare.

 

 

 

Actiunea nr. 20

Verificarea respectarii de catre agentii economici a prevederilor Legii nr. 202/2002 referitoare la egalitatea de sanse intre femei si barbati si OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.

 

 

     S-a urmarit insusirea de catre inspectorii de munca a legislatiei cu privire la egalitatea de sanse intre femei si barbati ( Legea nr. 202/2002, H.G. nr. 1273/2000 privind aprobarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati, Ordonanta nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare).

Prin actiunile de control s-a urmarit modul in care angajatorii respecta legislatia susmentionata insistandu-se pe egalitatea de sanse intre femei si barbati si eliminarea discriminarilor directe si indirecte pe criterii de sex. Precizam ca au fost controlate 60 de unitati si nu s-au aplicat sanctiuni contraventionale.

Nu s-au constatat incalcari ale legii cu privire la alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati cu privire la angajare, la salarizare, promovare in munca.

S-a discutat cu angajatorii ca in Regulamentul intern sa fie introduse dispozitii pentru interzicerea discriminarilor ( conditii cerute de art. 7 – 10 din Legea nr. 202/2002).

     In aplicarea OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca,  ITM Neamt a intreprins actiuni de control la 73 agenti economici, motivat de faptul ca 84 salariate au instiintat in scris angajatorii ca se afla in situatiile prevazute de art. 2 lit. c – e din actul normativ susmentionat.

    

 

Actiunea nr. 21

Verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 203/1999 referitoare la incadrarea in munca in Romania a cetatenilor straini .

        

In evidenta I.T.M. Neamt figureaza 3 cetateni straini care isi desfasoara activitatea pe baza de contracte individuale de munca, avand in acest sens permise de munca eliberate de M.M.S.S.F.

Permisele de munca au fost vizate pentru semestrele din cursul anului 2005 pentru toate persoanele angajate.

S-au efectuat controale la 15 unitati, stabilindu-se 13 masuri, iar un angajator a fost sanctionat contraventional.

 

Actiunea nr 23

Verificarea respectarii conditiilor de functionare a agentilor de munca temporara, prevazute de HG nr. 938/2004

 

         Subliniem ca la data de 31.12.2005, in evidenta Directiei de Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Neamt nu se aflau inregistrati agenti de munca temporara, motiv pentru care nu au fost intreprinse actiuni de verificare a respectarii conditiilor de functionare a acestora.

 

 

B. In domeniul securitatii si sanatatii in munca

 

 

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt in anul 2005, a avut in vedere realizarea actiunilor din « Programul propriu de actiuni pentru 2005 al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt » intocmit in baza « Programului cadru de actiuni al INSPECTIEI MUNCII », aprobat de Inspectia Muncii. Deasemeni s-a urmarit realizarea prioritara a actiunilor dispuse de conducerea Inspectiei Muncii, pentru realizarea obiectivelor potrivit Legii nr. 108/1999.

Actiunile de control au urmarit in principal cresterea rolului si eficientei inspectoratului in determinarea unitatilor inspectate de a respecta legislatia privind protectia muncii si asigurarea unui mediu de munca sigur si sanatos pentru toti salariatii.

S-a urmarit cresterea eficacitatii activitatii inspectorilor de munca in special a activitatii de control in vederea realizarii obiectivului principal prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si modul de asigurare a drepturilor persoanelor incadrate in munca.

         Pentru realizarea tuturor obiectivelor si atributiilor legale, in perioada de raportare, s-a avut in vedere stimularea şi crearea unei atitudini pozitive a personalului, crearea unui climat optim şi promovarea spiritului de echipă, sprijinirea şi îndrumarea personalului din subordine, recunoaşterea meritelor precum si stimularea personalului care s-a evidentiat in realizarea sarcinilor.

S-a urmarit valorificarea eficienta si eficace a resurselor materiale si umane avute la dispozitie de inspectorat, identificarea problemelor aparute, gasirea unor solutii, precum si alegerea solutiei potrivite pentru rezolvarea problemelor si realizarea obiectivelor.

Deciziile luate au avut in vedere o conducere unitara si coerenta a activitatilor specifice inspectoratului in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

In acest an deciziile luate din punct de vedere al organizarii si conducerii activitatii de inspectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca, au tinut cont de schimbarile in formele de angajare practicate de angajatori, precum si de schimbarile in natura riscului, astfel incit activitatea desfasurata de inspectorat sa contribuie la cresterea starii de bine in unitatile care-si desfasoara activitatea in judet.  

De asemenea, s-a asigurat in permanenta evaluarea rezultatelor obţinute si un control intern permanent al modului de îndeplinire a obiectivelor, pentru evidenţierea abaterilor, determinarea cauzelor care le-au generat şi stabilirea măsurilor corective necesare.

In perioada de raportare s-a colaborat bine cu autoritatile locale precum si cu celelalte institutii descentralizate care-si exercita autoritatea pe raza judetului Neamt: Primaria Piatra Neamt, Primaria Roman, Casa Judeteana de Pensii Neamt, Directia de Sanatate Publica Neamt, Inspectoratul Judetean de Politie s.a.

 

1. Analiza utilizarii fondului de timp pentru desfasurarea activitatilor specifice: de control, expertizare in vederea autorizarii, cercetare accidente, rezolvare sesizari s.a.

 

In anul 2005, inspectoratul a utilizat pentru derularea activitatilor specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, un numar mediu de 12 inspectori de munca, din care:

 

¨ 2 inspectori de munca la Compartimentul de indrumare angajatori si angajati in domeniul securitatii si sanatatii in munca, autorizari. Un inspector de la acest compartiment a exercitat o serie de atributii legate de colaborarea cu Registrul Comertului de pe linga Tribunalul Neamt, efectuind si evaluarile in teren ale unitatilor care s-au autorizat din punct de vedere al protectiei muncii in baza Legii 359/2004. Cel de-al doilea inspector de la acest compartiment a efectuat, pe linga expertizarea unitatilor pentru acordarea autorizatiilor de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, autorizatii pentru detinere si utilizare substante toxice, autorizatii pentru detinere substante explozive, in conformitate cu prevederile Legii 126/1995, Decretului 466/1979 si Ordonantei Guvernului nr.4/1994 si controale preventive la « asociatiile familiale » si « persoanele fizice » autorizate administrativ de primariile din judet in baza Legii 300/2004. Cei doi inspectori de munca au participat si la actiunile tip campanie dispuse de Inspectia Muncii in acest an.    

 

¨ 10 inspectori de munca (inclusiv seful de serviciu) in cadrul Serviciului control securitate si santate in munca. Acestia au fost utilizati in special pentru control preventiv si cercetarea evenimentelor produse in judet (accidente de munca sau in afara muncii), insa, au participat si la cercetarea unor boli profesionale, verificari pentru acordarea sporurilor la salarii in unitatile bugetare conform HG 281/1993, rezolvarea unor petitii, precum si pentru rezolvarea altor sarcini dispuse ierarhic. 

 

In detaliu, situatia personalului care a lucrat in domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si modul de utilizare a fondului de timp in anul 2005, sem. 2 respectiv trim. 4 din acest an, este redata in anexa nr. 1, 1a si 1b la prezentul raport.

 

Fondul total de timp disponibil a fost in anul 2005 de 3.020 zile – om, fata de 2.827 zile – om, in anul 2004 si s-a utilizat astfel:

 

Nr. crt.

Activitatea

Nr. de zile – om

%

din fondul de timp disponibil

2004

2005

2004

2005

1

Control preventiv in domeniul securitatii si sanatatii in munca

1600

2077

56,60

68,77

2

Cercetare accidente

227

207

8,03

6,85

2.1

-accidente in afara muncii

62

70

2,19

2,32

2.2

-accidente de munca

165

125

5,84

4,47

3

Expertizari in vederea autorizarii

498

125

17,62

4,14

4

Determinari conditii de munca

0

0

0

0

5

Analiza reclamatiilor si a sesizarilor

28

52

0,99

1,72

6

Instruiri si perfectionarea pregatirii profesionale a inspectorilor de munca

74

95

2,62

3,15

 

TOTAL activitate de teren

2427

2556

85,9

84,83

7

Concedii

309

385

10,9

12,65

8

Lucrari de birou si relatii cu publicul

91

79

3,2

2,52

 

TOTAL GENERAL

2827

3020

100

100

 

In anul 2005, inspectorii din cadrul serviciului control securitate si sanatate in munca au realizat un numar de 2423 vizite la unitatile economice, fata de 494 vizite planificate, astfel incit s-au vizitat de 4,85 ori (crestere de 485%) mai multe unitati decit s-a planificat.

In acest an s-au verificat 2410 unitati, la care s-au efectuat 2423 vizite in 2461 zile - om, consumandu-se 81.48% din fondul total de timp disponibil. Durata medie a unei vizite preventive (control, expertize, petitii, cercetare accidente etc) a fost de 1.02 zile - om pe vizita efectuata. Pentru comparatie mentionam ca in anul 2004 s-au verificat 1893 unitati, la care s-au efectuat 1921 vizite in 2353 zile - om, consumandu-se 83.28% din fondul total de timp disponibil. Durata medie a unei vizite preventive (control, expertizare, rezolvare petitii, cercetare accident etc) a fost de 1.22 zile - om pe vizita efectuata.

In ce priveste controlul preventiv s-au verificat 2178 unitati pentru care s-au consumat 2077 de zile – om. Durata medie a unei vizite de control preventiv a fost de 0.95 zile – om/unitate controlata. Pentru comparatie mentionam ca in 2004 pentru control preventiv s-au verificat 1390 de unitati pentru care s-au consumat 1600 zile – om. Durata medie a unei vizite de control preventiv a fost de 1.15 zile – om/unitate.

 

Dupa cum se poate observa, in perioada de raportare, evolutia a fost buna inregistrandu-se o anumita variatie a ponderii numarului de zile destinat controlului preventiv si a ponderii numarului de zile destinat cercetarii accidentelor de munca. In lunile iunie, iulie, august, noiembrie si decembrie, ponderea numarului de zile destinat controlului preventiv a scazut datorita cresterii ponderii numarului zilelor de concediu de odihna dar si atingerii unor virfuri ale ponderii numarului de zile destinat cercetarii accidentelor de munca. Ponderea numarului de zile destinat lucrarilor la birou a fost mentinuta la valori minime. In lunile februarie, aprilie, august, septembrie si lunile trimestrului 4, ponderea numarului de zile destinate cercetarii accidentelor este usor mai mare fata de celelalte luni, datorita producerii unor evenimente, dintre care o parte au fost incadrate ca accidente de munca conform datelor din prezentul raport.

In acest an la inspectorat s-au comunicat 30 de evenimente (1 accident colectiv, 12 accidente mortale de munca, 12 accidente in afara muncii si 5 accidente cu invaliditate). Din cele 30 de evenimente, 26 au fost cercetate de inspectori de munca de la ITM Neamt, pentru care s-au incheiat 26 de dosare, astfel : 1 accident colectiv, 11 accidente mortale de munca, 10 evenimente soldate cu deces incadrate ca accidente mortale in afara muncii si 4 accidente cu invaliditate. Prezentul raport contine situatia detaliata a acestor evenimente. Pentru incheierea celor 26 de dosare de cercetare s-au utilizat 207 zile – om, adica 6,85% din fondul total de timp disponibil. Daca comparam numarul de zile destinat cercetarii evenimentelor produse in judet in 2005 fata de 2004, situatia se prezinta astfel : 207 zile – om in 2005 (adica 6,85% din fondul total de timp disponibil) fata de 227 zile – om in 2004 (adica 8,03% din fondul total de timp disponibil). Se poate observa astfel o evolutie pozitiva a acestui indicator. In medie pentru fiecare dosar de cercetare intocmit s-au consumat 7,96 zile – om.

Activitatea de expertizare in vederea autorizarii si reautorizarii conform Legii 90/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, a Legii 126/1995, republicata, cu modificarile ulterioare si Decretului 466/1979, a fost in sarcina Compartimentului de indrumare angajatori si angajati in domeniul securitatii si sanatatii in munca, autorizari. In anul 2005 au fost utilizate, pentru aceasta activitate, un numar de 125 zile – om, adica 4.14% din fondul de timp disponibil, fata de perioada anterioara de comparare, cand au fost utilizate 498 zile – om, adica 17.62% din fondul de timp. Aceasta scadere importanta a numarului de zile destinat expertizarii unitatilor in vederea autorizarii, se explica prin schimbarea procedurilor de autorizare a unitatilor din punct de vedere al protectiei muncii, respectiv abrogarea OG 76/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si intrarea in vigoare a Legii 359/2004. Aceasta lege instituie regula autorizarii prin depunerea unei declaratii si asumarea raspunderii, de catre solicitant, a respectarii masurilor minime de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. Inspectorii de munca au verificat ulterior prin controale organizate prin sondaj, conformitatea declaratiilor depuse, avind in acest sens un protocol de colaborare cu Registrul Comertului de pe linga Tribunalul Neamt. 

Au fost verificate in baza Legii 359/2004 un numar de 111 de unitati. La unitatile verificate s-a constatat ca patronii nu respectau in totalitate legislatia privitoare la securitatea muncii, motiv pentru care au fost dispuse masuri si stabilite termene de remediere, conform aceluiasi act normativ. Pentru nerespectarea, din punct de vedere al protectiei muncii a unor prevederi legale, au fost oprite din functiune, pina la remedierea neconformitatilor, 2 masini industriale.   

S-au primit, potrivit Ord. MMSS nr. 657/01.11.2001 un numar de 42 cereri de autorizare. Au fost respinse la prima solicitare 4 cereri, respingeri justificate de : lipsa masurilor si a verificarilor periodice din punct de vedere ISCIR a instalatiilor sub presiune - este vorba despre cazanele de 400 Kw alimentate cu gaz metan ; neluarea masurilor organizatorice minime de prevenire – neorganizarea instructajului de protectie a muncii ; lipsa semnalizarilor de securitate ; lipsa masurilor de electrosecuritate ; lipsa supravegherii medicale s.a. Dupa remedierea neconformitatilor constatate de inspectorii de munca, unitatile au revenit cu noi cereri de autorizare, de aceasta data acestea fiind rezolvate favorabil. 

In luna decembrie 2005 a fost propusa retragerea definitiva a autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei pentru activitatea de exploatare forestiera, cod CAEN A-AA-02-020-0201 unui agent economic, pentru nerespectarea repetata a normelor de securitate si sanatate in munca. Urmeaza ca in perioada urmatoare sa fie notificat Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Neamt, conform dispozitiilor Legii 359/2004, cu modificarile ulterioare.

Situatia solicitarilor si eliberarilor autorizatiilor de detinere si utilizare a materiilor explozive este prezentata in Anexa 3 la prezentul raport. In aceasta perioada s-au primit 52 cereri de avizare sau de acordare a unor autorizatii noi, pentru desfasurarea de activitati cu materii explozive, toate rezolvate. Din cele 52 de cereri 6 se refereau la materii explozive propriu zise, sau la capse pentru pistoale de asomat animale, iar 46 se refereau la obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice. Au fost avizate sau eliberate autorizatii noi pentru 5 depozite destinate pastrarii materiilor explozive .  Deasemeni, s-a inregistrat un caz in care o persoana autorizata  a renuntat sa mai desfasoare activitati cu materii explozive, procedind la depunerea autorizatiei la inspectorat.

Situatia solicitarilor si a eliberarilor autorizatiilor de detinere si utilizare a substantelor toxice este prezentata in Anexa 4 la prezentul raport. In aceasta perioada    s-au primit un numar de 66 cereri de autorizare, 65 de cereri fiind rezolvate favorabil una fiind respinsa. Au fost autorizate : 4 unitati din invatamint, 4 unitati din industrie si 57 de unitati care-si desfasoara activitatea in domeniul medical, al sanatatii sau al comertului cu medicamente. Dupa intrarea in vigoare a Legii 263/2005 prin care a fost abrogat Decretul 466/1979, inspectoratul nu a mai primit solicitari pentru eliberarea de autorizatii pentru detinerea substantelor toxice.

In aplicarea alineatul (2) al articolului 22 din Legea 36/2003, modificata de Legea 263/2005, au fost furnizate inspectoratului liste cu substantele şi preparatele chimice periculoase pe care le deţin, sau pe care le vor detine, cu precizarea categoriei din care fac parte si care pot pune în pericol sănătatea angajaţilor în mediul de munca, de catre un numar de 3 unitati din care: 2 din industrie si 1 din sanatate.

In aceasta perioada s-au inregistrat 3 cereri pentru avizarea unor autorizatii emise de DIRECTIA FITOSANITARA NEAMT pentru detinerea si utilizarea unor produse de uz fitosanitar solutionate in mod favorabil.

In perioada de raportare inspectorii de munca nu au participat la determinari de noxe, in vederea stabilirii locurilor de munca in conditii deosebite, conform HG 261/2001, insa in aplicarea acestui act normativ s-au desfasurat o serie de activitati precizate in prezentul raport.

Pentru aplicarea dispozitiilor Legii 31/1991 privind reducerea duratei zilei de lucru sub 8 ore, in perioada de raportare, inspectoratul nu a primit nici o solicitare de la unitatile din judet.

In perioada de raportare s-au efectuat verificari la 3 unitati pentru acordarea drepturilor prevazute de HG 281/1993 si a Regulamentului comun MS si MMPS (nr. 6366/1132) pentru acordarea unor sporuri pentru conditii grele, vatamatoare sau periculoase la unitati bugetare, astfel : Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Neamt (5 solicitari), Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Neamt si Arhivele Nationale – Directia Judeteana Neamt.

In anul 2005 au fost depuse la inspectorat un numar de 28 de petitii in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Au fost efectuate verificari in vederea solutionarii, in cazul unui numar de 26 de petitii, pentru care s-au consumat 52 zile – om (1.72% din fondul de timp) fata de perioada de comparatie, anul 2004, cand s-au consumat un numar de 28 zile – om (0,99% din fondul total de timp disponibil) pentru rezolvarea unui numar de 20 de petitii. In acest an pentru rezolvarea unei petitii a fost nevoie de 2,00 zile – om. O prezentare succinta a petitiilor si a modului de rezolvare a acestora de catre inspectorat, este prezentata in Anexa 5 la prezentul raport.   

Pentru participarea inspectorilor de munca la cursurile de perfectionare in cadrul PROGRAMULUI NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A INSPECTORILOR DE MUNCA, precum si pentru organizarea unor instruiri la sediul inspectoratului cu reprezentanti ai unitatilor din judet, s-au consumat 95 zile - om (3.15% din fondul total de timp disponibil) in 2005, fata de 18 zile - om (0,64% din timpul total disponibil) in anul 2004. 

     In anul 2005 s-au consumat 385 zile – om (12,75% din fondul total de timp disponibil) pentru efectuarea unor concedii de odihna sau concedii medicale.

Pentru lucrari de birou la sediul inspectoratului si pentru relatii cu publicul (in cadrul activitatii de consultanta si expertiza) au fost consumate un numar de 79 zile – om (2.62% din fondul total de timp disponibil) fata de perioada similara, anul  2004, cand s-au consumat 91 zile – om (3.22% din fondul total disponibil).

In perioada de raportare, asa cum s-a aratat si in graficul anterior, cel referitor la evolutia indicatorului « Control preventiv » , ponderea zilelor destinate lucrului la birou a scazut datorita unei preocupari continue a conducerii inspectoratului si a participarii colectivului de inspectori de munca, la cresterea eficientei activitatii de inspectie (prevenire) prin prezenta inspectorilor de munca, cit mai mult timp posibil, in teren. 

Din ansamblul datelor prezentate mai sus se poate constata ca activitatea de teren (control preventiv, cercetare accidente, rezolvare sesizari, autorizari, instruiri) a inspectorilor de munca, constituie majoritatea timpului de munca. Astfel, pentru activitatile din teren in anul 2005 a fost utilizat 84.83% (2556 zile – om) din fondul total de timp disponibil fata de perioada similara, anul  2004, cand procentul a fost de 85.9% (2427 zile – om). Ponderea timpului de munca destinat activitatii in teren a suferit o usoara scadere (cca 1%) in 2005, fata de perioada de raportare din 2004. Aceasta scadere se explica prin cresterea ponderii timpului destinat concediilor, in special a concediilor medicale. Astfel in anul 2005 ponderea concediilor a fost de 12,75% (385 zile – om) din fondul de timp disponibil, fata de 2004, cind ponderea concediilor a fost de 10,93% (309 zile – om), cu o diferentiere neta a ponderii concediilor medicale pe trimestrul 1, diferentiere care se prezinta astfel : in trim.1-2005 ponderea concediilor medicale a fost de 6,68% din fondul de timp disponibil iar in trim.1-2004 ponderea a fost de 0,29%.        

Cu ocazia cercetarii accidentelor de munca si a controalelor in unitati inspectorii de munca au aplicat un numar de 168 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 219.000 lei RON (2.190.000.000 lei vechi) din care s-au incasat pina la sfirsitul perioadei de raportare 68.270 lei RON (682.700.000 lei vechi). Din cele 168 sanctiuni 68 au fost « avertismente contraventionale ». Din acest punct de vedere situatia in anul 2004 s-a prezentat astfel : total sanctiuni aplicate : 259 ; din care avertismente : 158 ; valoarea totala a amenzilor aplicate : 156.600 lei RON (1.566.000.000 lei vechi) ; din care valoare incasata : 33.200 lei RON (332.000.000 lei vechi). Se poate constata o mentinere a numarului de amenzi aplicate (cca 100 de amenzi), o scadere a numarului de avertismente, de la 158 in anul 2004 la 68 in anul 2005, precum si o crestere a valorii amenzilor aplicate, de la 156.600 lei RON in 2004 la 219.000 lei RON in 2005.      

Pentru incalcarea normelor de protectie a muncii, in conditiile in care s-a apreciat existenta unor pericole iminente de accidentare sau expunere grava la riscuri profesionale s-a dispus oprirea unui numar de 3 activitati si a unui numar de 5 echipamente.

In anul 2005 inspectoratul a sesizat organele de urmarire penala pentru producerea unor infractiuni la Legea protectiei muncii intr-un singur caz.   

 

2. Modul in care au fost urmarite si realizate actiunile din Programul de actiuni al Inspectiei Muncii

 

Avand in vedere obiectivele principale ale Inspectiei Muncii, activitatea de control preventiv este activitatea de baza a Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Pentru aceasta fiecare inspector de munca din cadrul serviciului de control in domeniul securitatii si sanatatii in munca a avut de realizat minimum 15 zile de control lunar (seful serviciului – 10 zile de control).

     Functie de specialitatea fiecarui inspector de munca, acestia au fost repartizati pe diviziuni economice, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala, care se regasesc intre activitatile desfasurate in judetul Neamt. S-a repartizat fiecarui inspector de munca un numar de unitati astfel incit sa se asigure o distributie echilibrata si judicioasa a sarcinilor privind inspectia in aceste unitati.

     A fost intocmita cite o tematica de control pe fiecare trimestru, in functie de actiunile scadente din “Programul propriu de actiuni pentru 2005 al I.T.M. Neamt”. Tematicile de control au continut si puncte la care inspectorii de munca au putut face verificari, functie de specificul unitatilor incredintate pentru inspectie si obiectivele scadente. In functie de scopul si obiectivele urmarite la un moment dat, spre exemplu inspectii organizate urmare unor petitii, s-au intocmit, dupa caz, si tematici speciale la realizarea unor controale. In cazul actiunilor tip campanie s-au utilizat tematicile transmise de Inspectia Muncii la declansarea inspectiilor.

In aceasta perioada inspectiile s-au desfasurat conform « Manualului cu metode de inspectie », organizarea si desfasurarea controalelor s-a facut in conformitate cu cerintele specificate in manual. De asemeni s-a urmarit respectarea obligatiilor legale si a procedurilor specificate in “Ghidul controlului”. 

Din cele 2.178 controale preventive realizate cea mai mare parte a fost realizata utilizind “Metoda de inspectie prin control tematic”.

A doua metoda utilizata a fost “Metoda de control prin campanie”. Inspectiile au fost efectuate in cadrul campaniilor nationale de control care au vizat activitatile: de  îmbuteliere, depozitare,  transport , comercializare şi utilizare a GPL; reducerea expunerii lucratorilor la azbest; cunoasterea si implementarea directivelor UE; confectii textile; constructii; inatamint si cea pentru verificarea modului de detinere si comercializare a obiectelor artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice.

     Toate inspectiile s-au desfasurat cu parcurgerea intocmai a pasilor precizati in metode privind planificarea, pregatirea si derularea activitatilor preliminare, efectuarea inspectiei, precum si incheierea inspectiei.

     Conducerea inspectoratului si inspectorii de munca au acordat o atentie deosebita incheierii « Rapoartelor de control », prin care fiecare inspector de munca si-a asumat raspunderea pentru realizarea tuturor masurilor dispuse in timpul inspectiei. Aceste rapoarte s-au intocmit pe baza raspunsurilor primite de la angajatori, iar acolo unde au existat dubii asupra instiintarii trimise inspectoratului, inspectorii de munca au realizat o noua inspectie. Toate rapoartele de control au fost datate, semnate si inregistrate la registratura inspectoratului. Evidenta realizarii masurilor s-a tinut informatic utilizind o aplicatie conceputa la ITM Neamt.  

     In perioada de raportare inspectorii de munca, in cazul actiunilor de control preventiv, precum si in cazul cercetarii accidentelor de munca au dispus 5.909 masuri de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. Angajatorii au informat inspectoratul asupra realizarii unui numar de 3.958 masuri de prevenire. Inspectorii de munca au verificat in teren modul de realizare a masurilor sau realitatea raportarii si realizarii lor un numar de 3.920 de masuri preventive.

     Constatarile si masurile dispuse cu ocazia controalelor au fost consemnate in documente de control  care au fost aduse la cunostinta conducerii unitatilor controlate.

 

         Prezentam in continuare, pe scurt, modul in care s-au realizat actiunile din « Programul propriu de actiuni pentru 2005 al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt »

 

1.”Campanie pentru cunoaşterea şi implementarea legislaţiei naţionale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în întreprinderile mici şi mijlocii prin acţiuni: de informare şi conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor; de control a modului de implementare a  legislaţiei, pentru Directivele U.E., implementate în legislaţia naţională.

 

In judetul Neamt, campania s-a derulat conform metodologiei si instructiunilor aprobate de conducerea Inspectiei Muncii, precum si adresa Inspectiei Muncii nr. 133 din 5 septembrie 2005.

S-au verificat un numar de 147 unitati asupra modului in care respecta legislatia romaneasca care transpune cele 3 directive ale UE (Directiva 89/654/CEE privind prescripţiile minime de securitate şi sănătate pentru locurile de muncă ; Directiva 89/655/CEE privind prescripţiile minime pentru echipamentele tehnice la locul de muncă si Directiva 89/656 privind echipamente individuale de protectie.)

In acest an actiunea a avut un caracter de informare dar si de control asupra legislatiei europene dar si a celei romanesti care preia legislatia europeana referitoare la : locurile de munca, echipamentele tehnice si echipamentul individual de protectie. S-a actionat pentru constientizarea, atat a angajatorilor cat si a salariatilor, asupra consecintelor nerespectarii prevederilor care preiau cele trei directive. Modul de actiune a fost prin : dialog social inspectorat-reprezentanti intreprinderi ; colectarea de date si inspectii la locurile de munca. 

Aspecte deosebite si probleme cu care se confruntă angajatorii în aplicarea noilor reglementări legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

1.dificultati in asigurarea unor masuri specifice de prevenire prevazute de norme, pentru cazurile in care riscurile apar rar sau foarte rar. Exemplu : asigurarea unor spatii in care femeile insarcinate sa se odihneasca in pozitia culcat.

2.accesul cu greutate la directivele europene. In afara informatiilor furnizate de Inspectia Muncii si Inspectoratul de Munca, informatii mai pot fi gasite pe Internet. Din cauza ca nu toti angajatorii au acces la Internet, acestia considera ca nu au posibilitati complete de informare.

3.angajatorii sunt interesati de cunoasterea legislatiei ce transpune directivele europene, insa, invocind o serie de greutati - inclusiv cele financiare (ca de exemplu evolutia cursului de schimb leu-euro) – considera dificila aplicarea cerintelor directivelor.

4.nefunctionarea unor instrumente clare de stimulare din partea statului care sa incurajeze investitiile in asigurarea conditiilor de munca, conform noilor directive.

5.angajatorii solicita termene mai largi pentru realizarea investitiilor in retehnologizare si/sau punerea in conformitate a locurilor de munca.

6.fluctuatia personalului este de asemenea un aspect deosebit cu care se confrunta angajatorii, deoarece, dupa ce perfectioneaza o persoana, conform cerintelor noilor reglementari aceasta, paraseste unitatea din diverse motive.

7.mentalitatea unor angajati care nu pastreaza si nu intretin masurile de protectie luate de angajator conform prevederilor noilor directive. Aceste probleme sunt invocate in legatura cu echipamentul individual de protectie si dotarile social sanitare.

8.greutati mari la intocmirea unor reglementari interne (instructiuni, proiecte de executie, fise tehnologice), referitoare la asigurarea securitatii muncii la locurile de munca, datorita lipsei pesonalului specializat, cu experienta si a unor firme specializate.

9.ignorarea riscurilor de catre salariati, cu toate ca angajatorii furnizeaza lucratorilor informatii suficiente privind riscurile si masurile de prevenire luate la locurile de munca.

10.lipsa personalului specializat in evaluarea riscurilor si preturile prea mari, pentru posibilitatile de finantare ale unitatii, solicitate de institutele specializate. 

11.inexistenta in judet a unor firme specializate care sa ofere o gama completa de echipament individual de protectie, produse care sa respecte cerintele directivei europene si a legislatiei romanesti privind conformitatea.

12.unii angajatori reclama numarul prea mare de masuri pe care trebuie sa le ia, conform noilor acte normative - inclusiv cele de mediu, PSI s.a. – si incapacitatea intreprinderii lor de a le adopta, fapt care va duce in final la incetarea activitatii si concedierea lucratorilor.

Au fost dispuse controlate un numar de 214 unitati, la care s-au identificat un numar de 1.082 de neconformitati, pentru remedierea carora s-au stabilit tot atitea masuri. Pentru incalcarea legislatiei s-au aplicat 23 sanctiuni (11 amenzi contraventionale si 9 avertismente) in valoare de 375.000.000 lei (37.000 lei RON).

 

2.”Campanie naţională  pentru controlul implementării prevederilor actelor normative care reglementează condiţiile de introducere pe piaţă pentru care INSPECŢIA MUNCII efectuează supravegherea pieţei: echipamente electrice utilizate la joasă tensiune ; maşini industriale ; echipamente individuale de protecţie ; echipamente şi sisteme utilizate în atmosfere potenţial explozive ; explozivi de uz civil ;  limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.”

 

        In anul 2005 au fost vizitate un numar de 13 societati comerciale de tipul : producatori, importatori, distribuitori sau utilizatori, in vederea verificarii conformitatii produselor. 

Dintre neconformitatile constatate amintim:

-producerea unor uscatoare industriale automatizate pentru lemn, fara a fi urmate procedurile legale privind conformitatea cu directivele europene de joasa tensiune si masini industriale.

-utilizarea unor echipamente tehnice neinscriptionate cu marcajul de conformitate CS si nici cu pictograma care indica nivelul de zgomot. Unele produse nu sunt insotite de declaratia de conformitate cu directivele europene privind joasa tensiune, masini si zgomot, intocmita de producator.

         -lipsa marcajelor de conformitate si a declaratiei de conformitate a fost constatata si in cazul unor sortimente de echipament individual de protectie : ochelari de protectie pentru sudura, masca antipraf, manusi de protectie chimica, manusi de protectie sudura, manusi lacatus.

-unele produse din import purtau  marcajul de conformitate CE, dar comerciantii nu au prezentat, la cererea inspectorilor de munca, declaratia de conformitate emisa de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia in Romania.

 In aceste cazuri, dar si in celelalte despre care inspectoratul a informat la incheierea fiecarui trimestru Inspectia Muncii, au fost dispuse masuri, cu stabilirea unor termene pentru punerea in conformitate. In acelasi timp, in cazul in care fabricantii nu erau din judetul Neamt, au fost transmise notificari inspectoratelor teritoriale de munca din judetele unde acestia isi aveau sediul social pentru supraveghere si pentru impunerea respectarii legislatiei privind conformitatea produselor. Au fost trimise notificari ITM Brasov, ITM Bacau, ITM Suceava.

 

3.” Campanie de verificare a modului în care agenţii economici respectă prevederile legale referitoare la activitatea C.S.S.M.”

 

         Actiunea s-a desfasurat in perioada 01.05.2005 – 30.06.2005. Au fost verificate 14 unitati la care-si desfasurau activitatea un numar de 2163 lucratori. Pentru incalcari ale legislatiei privind organizarea si functionarea CSSM au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale : 1 amenda in valoare de 25.000.000 lei (2500 RON) si 2 avertismente contraventionale. 

Din verificarile efectuate s-a constatat ca salariatii nu sunt informati si/sau consultati, intotdeauna, asupra masurilor de prevenire luate de angajatori. De asemenea, salariatii nu sunt implicati in luarea deciziilor ce priveste prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.  

Cele mai importante neconformitati au fost: 

·       Neinfiintarea Comitetelor de securitate si sanatate in munca in unele unitati care au peste 50 de salariati.

·       Comitetul de securitate si sanatate in munca nu se intruneste in sedinte (cel putin o data pe trimestru).

·       Comitetul de securitate si sanatate in munca nu s-a intrunit niciodata de la infiintare.

·       Planurile anuale de prevenire nu sunt discutate in cadrul Comitetelor de securitate si sanatate in munca.

·       Conducatorul intreprinderii nu prezinta Comitetului de securitate si sanatate in munca, raportul anual privind starea securitatii in munca din unitate. De asemenea medicul de medicina muncii nu prezinta anual, in comitet, un raport privind starea sanatatii in munca.

·       Normativele de acordare a echipamentului individual de protectie nu sint intocmite in colaborare cu reprezentantii salariatilor.

·       Unii reprezentanti ai salariatilor, membri in Comitetele de securitate si sanatate in munca, nu au fost formati in domeniul protectiei muncii.

 

Actiunea 4 ”Campanie de verificare în unităţile din învăţământ a respectării reglementărilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor şi ucenicilor, elevilor şi studenţilor în perioada efectuării practicii profesionale”

 

In trim. 1, s-au desfasurat o serie de activitati conform dispozitiilor transmise de INSPECTIA MUNCII si a metodologiei aprobate prin adresa nr. 272/29.03.2005.

S-a transmis o scrisoare Inspectoratului Scolar Neamt, impreuna cu pliantele informative adresate cadrelor didactice si elevilor. Aceste pliante au fost multiplicate si transmise la unitatile de invatamant de pe raza judetului Neamt atat electronic (la 107 adrese de e.mail din tot atatea scoli) cat si pe suport de hartie la toate scolile de pe raza judetului Neamt (223 de unitati).

La data de 31.03.2005, cu prilejul intalnirii organizate de Inspectoratul Scolar Neamt, cu directorii unitatilor de invatamant din judet, au fost aduse la cunostinta acestora principalele informatii privind derularea actiunii, obiectivele acesteia, motivarea campaniei precum si calendarul actiunilor de control din perioada 04 – 06.04.2005.

         Aceasta actiune a fost mediatizata prin mass-media locala. Pot fi date ca exemplu articolele din presa scrisa, aparute in „Monitorul de Neamt” la data de 23.03.2005 cu titlu: „Campanie de informare privind protectia muncii in scoli”, articolul „Cadrele didactice la „ore” de protectia muncii”, aparut din ziarul „Realitatea”, precum si ”Campanie pentru sanatatea profesorilor”, din ziarul „Ceahlaul”.

         In trim. 2 s-au desfasurat o serie de activitati in completarea actiunilor care s-au derulat in primul trimestru si pentru care inspectoratul a informat in termen Inspectia Muncii prin adresa nr. 5664/07.04.2005.

S-au programat si realizat urmatoarele actiuni: 

-o intalnire organizata la Inspectoratul Scolar Neamt, prilej cu care au fost aduse la cunostinta calendarul actiunilor de control ce s-a derulat in perioada 04 – 06.04.2005.

-mediatizarea campaniei si rezultatele acesteia.

-desfăşurarea campaniei de sondaj (zilele 4-6 aprilie). Au fost vizitate un numar de 5 unitati.

-materiale centralizate s-au transmis grupului de lucru din Inspecţia Muncii.

Cu prilejul controalelor prin sondajul de opinie instituit au fost implicati un numar de 314 subiecti din care 267 de elevi.

In cursul aceluiasi trimestru s-a desfasurat si actiunea de informare şi cooptare de parteneri în derularea acţiunilor viitoare din cadrul campaniei care a cuprins: constituirea unui grup de lucru la nivelul judetului Neamt, format din reprezentanti ai Inspectoratului Scolar Neamt si ai sindicatelor din invatamant, precum si stabilirea unei formule de colaborare pentru derularea ulterioară a campaniei, precum si verificarea modului in care s-au realizat masurile dispuse.

         In trim. 4 s-au efectuat controale la un numar de 31 de unitati din invatamint, mai ales in licee si scolile de arte si meserii. La actiune a participat un numar de 9 inspectori de munca. Au fost depistate 115 abatari de la legislatia specifica de protectia muncii, pentru care s-au stabilit tot atitea masuri de prevenire. A fost aplicata o sanctiune contraventionala cu « avertisment ». In timpul controlului au raspuns in scris, pe baza unor chestionare, asupra modului in care este cunoscuta legislatia de securitate a muncii, un numar de 61 cadre didactice, 19 persoane din activitatea administrativa, 10 persoane cu atributii de protectie a muncii si 60 de elevi. Dintre lipsurile si masurile identificate amintim :

         -neorganizarea si/sau nefunctionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca sau a Compartimentului de securitate si sanatate in munca.

         -nestipularea in contractele de scolarizare a unor clauze privind securitatea si sanatatea in munca.

         -neautorizarea din punct de vedere al protectiei muncii a unor meserii ;

         -neasigurarea semnalizarii de securitate ;

         -lipsuri in ceea ce priveste instruirea din punct de vedere al protectiei muncii.

                                                         

Actiunea 5.”Campanie de verificare a modului în care se asigură supravegherea stării de sănătate a salariaţilor în unităţile în care au fost înregistrate îmbolnăviri profesionale”

 

In anul 2005 s-au efectuat, impreuna cu reprezentanti a DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA NEAMT, sau separat, 6 vizite la 6 unitati de pe raza judetului Neamt. Tematica controalelor a fost verificarea modului in care sunt respectate masurile de protectie prevazute de Normele Generale de Protectia Muncii, asigurarea conditiilor de munca astfel incit sa se previna expunerea salariatilor la noxe si imbolnavirea acestora. S-au investigat conditiile de expunere a unor salariati la noxe biologice, azbest si zgomot. Au fost cercetate 3 cazuri de imbolnavire profesionala .

         Constatarile efectuate priveau : nepurtarea echipamentului individual de protectie, incalcarea restrictiilor privind fumatul la locurile de munca, neasigurarea unor instalatii de exhaustare pentru evacuarea din mediul de munca a pulberilor silicogene, precum si, nesupravegherea medicala a conditiilor de munca. Au fost formulate masuri, astfel: supravegherea medicala conform prevederilor NGPM, purtarea obligatorie a echipamentului individual de protectie si respectarea art. 489 din NGPM (supravegherea mediului fizic de munca, furnizarea de informatii complete privind utilizarea echipamentului individual de protectie) pentru minimizarea expunerii la noxe. 

 

Actiunea 6 ”Campanie privind reducerea expunerii lucrătorilor la azbest”.

 

In acest an in judetul Neamt, campania s-a derulat conform instructiunilor primite de la Inspectia Muncii la demararea acesteia precum si pe parcurs.

 Au fost contolati 72 angajatori, care desfasurau activitati unde ar fi putut fi utilizat azbestul (constructii, constructii de masini, producerea energiei, transporturi s.a.) sau produse cu continut de azbest. In timpul controalelor au fost identificate urmatoarele cantitati de azbest : 3380 placi din azbociment la producatori, comercianti si utilizatori; 42 kg snur de azbest ; 12,8 kg deseuri de produse cu continut de azbest (ferodouri si garnituri din marsit).    

Citeva dintre constatarile facute de inspectorii de munca cu ocazia inspectiilor:

-la producator depozitarea placilor ondulate din azbociment (produselor cu continut de azbest) nu se face in ambalaje inchise ; 

-lucratorii de la utilizatori si comercianti nu erau instruiti asupra mentinerii igienei individuale precum si asupra procedurilor de decontaminare.

-la livrarea placilor din azbociment, comerciantul nu oferea utilizatorilor instructiuni privind securitatea la utilizarea acestora si pericolele existente in cazul in care  nu sunt respectate aceste instructiuni.

-produsele finite nu erau livrate de producatori in ambalaje inchise, impermeabile si etichetate (garnituri, ferodou).

 

Actiunea 10 ”Promovarea dialogului social şi îmbunătăţirea mediului de muncă din sectorul de exploatare şi prelucrare a lemnului.”

 

         In anul 2005 in judetul Neamt, actiunea s-a derulat conform metodologiei nr.8/21.01.2005 si a instructiunilor primite de la Inspectia Muncii la demararea acesteia precum si pe parcurs. Scopul urmarit a fost conştientizarea angajatorilor şi angajaţilor privind cerinţele minime de securitate şi sănătate care trebuiesc respectate in vederea asigurării unui mediu de munca sigur şi sănătos pentru toţi lucrătorii şi a măsurilor ce se impun pentru punerea in conformitate.

         In trim. 1, s-au derulat toate etapele organizatorice ale actiunii. Pe baza informatiilor detinute de inspectorat privitoare la intreprinderile care functioneaza in judet, s-a intocmit o lista cuprinzind un grup tinta format din 20 de unitati care au participa la proiect, fiind implicati directori, specialisti in protectia muncii, medici, reprezentanti ai salariatilor si salariati. 

         Activitatile care s-au derulat s-au referit la :

         -instruirea reprezentanţilor partenerilor sociali la nivel judeţean in vederea promovării dialogului social şi îmbunătăţirii mediului de muncă la nivel de întreprindere ;

-implicarea inspectorilor de muncă în întrunirile trimestriale ale CSSM-urilor ;

-utilizarea unei liste cadru cuprinzând aspecte specifice ale legislatiei industriei de prelucrare şi exploatare a lemnului, în domeniul protecţiei muncii ;

-utilizarea/imbunatatirea unor proceduri privind sistemul de transmitere a sarcinilor de munca;

-inventarierea echipamentelor tehnice reprezentative existente in cadrul intreprinderilor de industrializare a lemnului ;

-difuzarea de materiale informative referitoare la riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă, în domeniul de exploatare şi prelucrare a lemnului ;

-consultanta tehnica oferita pentru implementarea sistemului de management SSM la întreprinderile de exploatarea şi prelucrarea lemnului ;

         -organizarea unei mese rotunde cu tema « stresul la locul de munca ;

         -organizarea unor concursuri profesionale pentru promovarea ,,bunelor practici’’.

Prin informari periodice, lunare si trimestriale, transmise Inspectiei Muncii, inspectoratul a informat, in detaliu, asupra rezultatelor acestor actiuni. 

 In perioada 28-29 noiembrie s-a desfasurat la Cluj, conferinta de incheiere a acestei actiuni, la care a participat inspectorul sef si seful serviciului de control de la ITM Neamt. Cu acest prilej participantii din partea inspectoratului nostru au prezentat rezultatele finale ale actiunii desfasurate in jud. Neamt. Pentru rezultate deosebite obtinute au fost premiate 4 inspectorate judetene, printre care si ITM Neamt.

 

Actiunea 11 ”Controlul stadiului de realizare a măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiţiilor de muncă la agenţii economici care au locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.”

 

La inceputul anului situatia unitatilor care aveau incadrate locuri de munca in conditii deosebite se prezenta astfel : numar unitati cu conditii deosebite: 18 ; numar locuri de munca pentru care inspectoratul a acordat avize : 131 ; numar salariati incadrati in conditii deosebite: 5011. Situatia unitatilor care au incadrate locuri de munca in conditii deosebite la sfirsitul perioadei de raportare este urmatoarea : numar de unitati care au locuri de munca in conditii deosebite : 11 ; numar locuri de munca pentru care inspectoratul a acordat avize : 70 ; numar salariati incadrati in conditii deosebite: 1264.

Actiuni desfasurate de inspectorat in acest an: s-a tinut evidenta scadentei masurilor tehnico - organizatorice propuse de angajatori; s-au primit raportari de la angajatori cu privire la stadiul de realizare a masurilor tehnico – organizatorice propuse pentru normalizarea conditiilor de munca ; s-au verificat, asupra modului de realizare a masurilor propuse in planurile proprii de masuri, un numar de 10 unitati, care au incadrate locuri de munca in conditii deosebite si la care s-au realizat masurile scadente propuse.

S-au acordat prelungiri ale valabilitatii avizelor de incadrare in conditii deosebite pentru 73 locuri de munca, mai ales pentru unitati din domeniul sanatatii. Motivele acordarii acestor prelungiri au fost : noxele existente la locurile de munca sunt noxe biologice care nu pot fi eliminate cu toate ca unitatile au luat masuri tehnice si organizatorice de prevenire, precum si, prevederea unor masuri de realizare a masurilor mai mari decit valabilitatea initiala (max. 3 ani) pentru care a fost acordat avizul. 

 

Actiunea 12 ”Controlul modului în care agenţii economici respectă prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activităţile de transport intern, depozitare şi utilizare a substanţelor de uz fito-sanitar şi a îngrăşămintelor chimice în agricultură”.

 

         Actiunea s-a desfasurat prin verificarea unui numar de 21 unitati care-si desfasoara activitatea in ramura agricultura.

         Dintre neconformitatile constatate amintim :

         -lipsa registrului special de evidenta a produselor de uz fitosanitar;

-neefectuarea controlului medical periodic obligatoriu al lucratorilor;

-neefectuarea corespunzatoare a instructajului periodic al angajatilor;

-nedotarea prizelor de forta a unor tractoare cu aparatori permanente ;

-nesemnalizarea locurilor periculoase.

Pentru remedierea acestor neconformitati inspectorii au formulat masuri de remediere. Datorita incalcarii normelor de securitate a muncii 3 unitati au fost sanctionate contraventional. A fost aplicata o sanctiune contraventionala de 3000 lei RON si doua avertismente.

 

Actiunea 14 ”Controlul calificării şi instruirii fasonatorilor mecanici şi mecanizatorilor forestieri şi a modului de întocmire a documentaţiei de exploatare a parchetelor forestiere la societăţi comerciale şi ocoale silvice.”

 

Actiunea s-a realizat prin verificarea unui numar de 39 agenti economici care desfasoara pe raza judetului Neamt activitati de exploatare forestiera si prelucrarea primara a lemnului.

Dintre neconformitatile identificate la control amintim:

1.neasigurarea unor Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru exploatari si transporturi forestiere, cod 114, editia 2003, necesare informarii si instruirii eficiente a personalului care exploateaza  si/sau manevreaza masa lemnoasa ;

2.la dosarele personale ale unor salariati nu existau documente din care sa rezulte calificarile corespunzatoare meseriilor pentru care au fost angajati si repartizati la locurile de munca, cu toate acestea ei au fost angajati si lucrau ca fasonatori mecanici ;

3.deciziile pentru parcarea utilajelor nu erau reactualizate pentru partizile in exploatare ;

4.conducerile unitatilor nu au numit prin decizie scrisa comisia care emite avizele de exploatare forestiera a parchetelor sau a constructiilor de drumuri forestiere pe baza proiectului aprobat;

         5.legatorii de sarcina, T.A.F.-istii si conducatorii auto care lucreaza cu troliul si IFRON-isti au fost angajati si repartizati la locurile de munca fara a fi autorizati sa exercite aceaste meserii;

6.angajatori nu au elaborat tehnologia de lucru in baza proiectului tehnico economic ;

7.zonele periculoase expuse accesului angajatilor in parchetul de exploatare nu erau semnalizate cu indicatoare de avertizare si interdictie, iar pe unele poteci care traverseaza parchetele in exploatare, nu erau montate panouri de interzicere a persoanelor straine in  parchet;

8.din unele fise individuale de instructaj rezulta ca instructajul la locul de munca nu cuprinde informatii privind normele specifice  de securitate a muncii si informatii privind masurile de prim ajutor in caz de accidentare;

9.inventarului unor autotrenuri forestiere dotate cu troliu era incomplet (fara triunghiuri reflectorizante, fara trusa medicala).

10.uneori, transportul ferastraului de la parchetul de exploatare la vagonul-dormitor nu se face cu lantul taietor demontat sau cu teaca trasa peste acesta cand este montat.

Inspectorii de munca au dispus masuri de remediere a neconformitatilor constatate, cu stabilirea unor termene de remediere. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 3 sanctiuni din care 2 amenzi in valoare de 8500 lei RON si 1 avertisment contraventional. 

 

Actiunea 15”Controlul modului în care se respectă securitatea şi sănătatea în muncă la îmbutelierea, depozitarea şi distribuţia recipientelor butelie cu G.P.L., respectiv gaze tehnice sub presiune.”

 

Campania s-a desfasurat in perioada 23 - 25 martie 2005 conform dispozitiei Inspectiei Muncii. Au fost implicati in actiunile de inspectie 14 inspectori de munca din serviciile control relatii de munca si securitate si sanatate in munca, organizati in echipe care au efectuat controale in toate zonele judetului Neamt, acolo unde sunt firme sau puncte de lucru ale firmelor cu activitati de imbuteliere, depozitare, transport, comercializare si utilizare a GPL.

S-au efectuat un numar de 52 controale la agenti economici care-si desfasura activitatea un numar de 746 angajati. Cu ocazia controalelor au fost constatate un numar de 226 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii si a Normelor Specifice de Protectie a Muncii pentru Desfacerea Produselor Petroliere. Inspectorii de munca au dispus masuri pentru remedierea deficientelor constatate, 13 angajatori au fost sanctionati cu  amenzi contraventionale in valoare de 140.000.000 lei.

Citeva exemple de incalcari ale normelor de protectia muncii incalcate de firmele vizitate: neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic; nerespectarea masurilor de electrosecuritate; nu sunt evaluate riscurile de accidentare la unele locuri de munca; nu sunt elaborate instructiuni proprii privind stocarea si distribuirea produselor petroliere; buteliile de aragaz pline nu sunt stivuite separat de cele goale; personalul care manevreaza produse petroliere nu este testat pentru efectuarea sarcinilor de serviciu cu astfel de produse; la unele puncte de lucru, rastelele in care sunt depozitate buteliile de aragaz nu sunt protejate impotriva radiatiilor solare si nu sunt legate la centura de impamantare; lipsa explozimetrului portabil in statiile de alimentare a autovehicolelor cu GPL; nu sunt marcate zonele „Ex” sau nu sunt respectate masurile speciale pentru zonele „Ex”.

Citeva dintre concluziile desprinse cu ocazia acestei campanii pot fi formulate astfel :

1.toate controalele intreprinse au avut si un caracter de informare, atat a angajatorilor cat si a salariatilor asupra consecintelor si riscurilor la care se expun prin nerespectarea normelor de securitate si sanatate in munca, insistandu-se pe necesitatea asigurarii unei protectii eficiente a salariatilor ;

2.salariatii si, chiar angajatorii, nu cunosc unele prevederi legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca ;

3.se constata lipsa controlului intern si a verificarilor pe linie de securitate a muncii de catre persoanele din conducerea firmelor inspectate ;

4.se constata lipsa sanctiunilor interne, date de conducerile firmelor, salariatilor care incalca in mod frecvent si cu buna stiinta normele de protectie a muncii ;  

     5.se constata ca in mod frecvent, salariatul si seful sau direct nu sunt preocupati de luarea unor masuri operative de securitate la locul de munca, astfel incat acesta sa-si desfasoare activitatea in conditii de siguranta, mai ales la aceste locuri de munca la care sunt prezente multe pericole iar riscul de accidentare este foarte mare daca nu sunt luate masuri eficiente de prevenire.

 

Actiunea 17 ”Verificarea respectării prevederilor Legii nr.202/2002 referitoare la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.”

 

         Aceasta activitate s-a desfasurat pentru realizarea obligatiilor ce ne revin potrivit actului normativ mentionat.

         In perioada de raportare inspectoratul a primit din partea angajatorilor 74 instiintari cu privire la starea de maternitate a salariatelor, conform prevederilor art. 7, alin. (1) din OUG 96/2003. In urma instiintarilor primite, inspectorii de munca de la compartimentul securitate si sanatate in munca au efectuat un numar de 27 controale pentru verificarea la fata locului a conditiilor de munca in care-si desfasoara activitatea salariatele aflate intr-una din starile specificate de actul normativ, pentru care angajatorii au obligatia luarii unor masuri de protectie.

In urma controalelor s-au constatat 72 neconformitati pentru care s-au dispus 72 masuri de remediere. Principalele neconformitati constatate au fost: nerespectarea termenului de 10 zile lucratoare pentru instiintarea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, referitor la starea de maternitate ; in regulamentele interne din unitati nu sunt prevazute masuri privind igiena, protectia sanatatii si securitatea in munca a salariatelor aflate in starea de maternitate ; nu se intocmesc rapoarte de evaluare cu participarea medicului care are competenta in medicina de intreprindere ; nu se specifica riscurile pe care le presupune activitatea salariatelor aflate in starea de maternitate ; nu se descrie activitatea de la locul de munca a persoanelor aflate in starea de maternitate; nu se efectueaza in toate cazurile evaluarea riscurilor la care pot fi supuse la locurile lor de munca salariatele aflate in starea de maternitate ; nu se intocmesc rapoartele de evaluare ; nu se instiinteaza salariatele gravide asupra riscurilor si asupra masurilor suplimentare de protectie pe care trebuie sa le respecte (atat angajatorul cat si salariata) prin Informarea privind protectia maternitatii la locul de munca; femeile gravide si lauze nu au posibilitatea de a se odihni in pozitia culcat in conditii corespunzatoare.

 

Actiunea 22 „Perfecţionarea inspectorilor de muncă în domeniul aplicării Directivei 73/23 (joasă tensiune)” 

       

In perioada 21.06.2005 - 24.06.2005 inspectorii de munca desemnati pentru control in cadrul campaniei de supraveghere a pietii au participat la cursul de instruire organizat de INSPECTIA MUNCII si ITM Bacau la Slanic Moldova, pentru perfectionarea in domeniul aplicarii Directivei 73/23 (joasa tensiune).

 

 

3.Alte actiuni realizate in perioada de raportare

 

¨Campania nationala privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale în activitatea desfăşurată în domeniul confectiilor textile

 

Campania s-a desfasurat in perioada 09.05.2005-13.05.2005 si a avut ca obiectiv verificarea modului de respectare de către angajatori din acest domeniu de activitate a prevederilor legale în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, respectiv securitatea şi sănătatea în muncă.  In actiune au fost implicate 8 echipe mixte de control, formate din inspectori de munca atat din domeniul relatiilor de munca cat si din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Au fost verificati un numar de 78 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 4689 de salariati. Au fost constatate un numar de 329 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 329 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 16 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 190.000.000 lei (19.000 lei RON). Un numar de 3 angajatori au fost santionati cu avertisment.

Exemple de deficiente constatate in timpul controalelor :

 • Lipsuri in formarea si instruirea salariatilor in domeniul protectiei muncii;
 • Nu sunt desemnati si instruiti salariatii care trebuie sa acorde primul ajutor;
 • Lipsa supravegherii medicale a lucratorilor;
 • Persoana cu atributii de protectia muncii nu a urmat cursuri de perfectionare in domeniul protectiei muncii ;
 • Lipsa unor gratare din lemn sau covorase electroizolante la mesele de calcat;
 • Unele unitati nu sunt dotate cu truse sanitare de prim ajutor;
 • Neelaborarea si/sau neaprobarea  "Planului de masuri pentru anul 2005";
 • Neluarea unor masuri tehnice de prevenire a electrocutarilor prin atingere directa sau indirecta;
 • Neintocmirea listei interne de dotare cu EIP si EIL;
 • Lipsa "Rapoartelor de incercare" ale instalatiilor de utilizare a energiei electrice;
 • Lipsa instructiunilor de utilizare pentru echipamentele tehnice aflate in dotarea locurilor de munca;
 • Nerespectarea prescriptiilor privind semnalizarea la locurile de munca.

 

¨Campanie nationala privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale în activitatea desfăşurată în domeniul constructiilor” etapa I

 

Campania s-a desfasurat in perioada 18.04.2005-23.04.2005 si a avut ca obiectiv respectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale în ceea ce priveste conditiile de muncă, respectiv securitatea şi sănătatea în muncă, precum si relatiile de munca.

La campanie au participat inspectori de munca din domeniul relatiilor de munca cat si din domeniul securitatii si sanatatii in munca organizati in 8 echipe de control.

Au fost verificati un numar de 80 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 2603 de salariati. Au fost constatate un numar de 344 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse, de catre inspectorii de munca, un numar de 344 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 27 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 270.000.000 lei (27 ooo lei RON). Un numar de 14 angajatori au fost santionati cu « avertisment ». 

         Dintre deficientele constatate amintim: :

Ø    Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ø    Nerespectarea masurilor privind electrosecuritatea;

Ø    Nu sunt evaluate riscurile de accidentare la unele locuri de munca;

Ø    Persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au participat la cursuri de perfectionare;

Ø    Nu sunt intocmite reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea;

Ø    Neutilizarea de catre salariatii a echipamentului individual de protectie;

Ø    Nu este intocmita lista interna de dotare cu echipamentului individual de protectie;

Ø    Neasigurarea masurilor de protectie la echipamentele tehnice portabile;

Ø    Lipsa balustradelor de protectie impotriva caderilor in gol;

Ø    Neefectuarea determinarilor in cazul noxelor identificate la locurile de munca (zgomot);

Ø    Nedotarea cu truse sanitare;

Ø    Lipsa planurilor de masuri in domeniul protectiei muncii pentru anul in curs.

 

¨Campanie nationala privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale în activitatea desfăşurată în domeniul constructiilor”-etapa II.

 

Campania s-a desfasurat in perioada 29.06.2005-01.07.2005 si a avut ca respectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale în ceea ce conditiile de muncă, respectiv securitatea şi sănătatea în muncă, precum si relatiile de munca. 

La campanie au participat inspectori de munca din domeniul relatiilor de munca cat si din domeniul securitatii si sanatatii in munca organizati in 7 echipe de control.

Au fost verificati un numar de 42 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1061 de salariati. Au fost constatate un numar de 141 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 141 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 6 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 4.000 lei RON (40.000.000 lei). Un numar de 2 angajatori au fost santionati cu « avertisment ».

         Deficiente frecvent constatate in domeniul protectiei muncii:

Ø       Intocmirea necorespunzatoare a evidentelor privind instruirea salariatilor;

Ø       Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ø       Neluarea masurilor de electrosecuritate;

Ø       Neasigurarea materialelor necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul protectiei muncii;

Ø       Neautorizarea unor categorii de salariati din punct de vedere al protectiei muncii;

Ø       Lipsa planurilor de montare, demontare si utilizare a schelelor;

Ø       Salariatii nu poarta E.I.P. din dotare (casti de protectie);

Ø       Nu sunt luate masuri pentru prevenirea caderilor in gol.

 

¨Verificari pentru incadrarea locurilor de munca in conditii speciale

 

         La data de 22 martie 2005 am primit „Lista locurilor de munca din MITTAL STEEL ROMAN SA (div.27 – metalurgie) propuse a fi incadrate in conditii speciale”, lista refacuta dupa respingerea acesteia de catre inspectorat in luna ianuarie 2005. Solicitarea a fost evaluata, s-a discutat cu conducerea unitatii si cu sindicatul dupa care s-a intocmit procesul verbal nr. 6843/29.04.2005, conform dispozitilor art. 3, alin. 1), lit. c) din HG 1025/2003.

         Dorarul a fost inaintat comisiei nationale pentru acordarea avizelor de incadrare in conditii speciale. In urma analizei comisia a emis Avizul pentru incadrarea locurilor de munca in conditii speciale nr. 123/13.09.2005 pentru toate locurile de munca propuse.

 

¨Actiuni pentru marcarea „Zilei internaţionale a victimelor accidentelor de muncă”

 

Cu prilejul zilei de 28 aprilie - „Ziua internaţională a victimelor accidentelor de muncă”, in judetul Neamt s-a desfasurat o serie de actiuni conform dispozitiei INSPECTIEI MUNCII nr. 171/20.04.2005, astfel: a fost organizata o conferinta de presa la care a participat 3 ziare locale si 2 posturi de televiziune, ocazie cu care s-a prezentat semnificatia acestei zile, diseminindu-se o serie de informatii de interes, pentru asigurarea unui mediu de munca sanatos si sigur, precum si prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale ; in ziua de 25.04.2005, au fost transmise invitatii scrise unui numar de 30 de intreprinderi pentru a participa la o masa rotunda cu tema « Instruirea salariatilor – una din cele mai importante masuri de prevenire » ; in ziua de 28.04.2005 la « Centru integrat de instruire si incurajare a initiativei private » al Fundatiei Petrotub Roman, s-a desfasurat masa rotunda la care a participat 36 de reprezentanti ai unui numar de 27 de intreprinderi (conducatori, lideri de sindicat, sau reprezentanti ai salariatilor, precum si specialisti de la compartimentele de protectie a muncii). De asemenea, au fost invitati si au participat 2 reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica Neamt. Grupul tinta al mesei rotunde a fost intreprinderile mici si mijlocii infiintate in ultimii ani in zona municipiului Roman. 

 

¨Organizarea unor inspectii speciale

 

Avind in vedere numarul mare de accidente de munca inregistrat la SC MITTAL STEEL SA, in perioada 11.04.2005 – 15.04.2005, o echipa formata din 8 inspectori de munca din cadrul ITM Neamt au efectuat o inspectie sistem la aceasta unitate, prin care s-a urmarit investigarea si influentarea activitatii de protectie a muncii, in sensul luarii de masuri pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

         Inspectia a avut urmatoarele obiective:

Ø       identificarea eventualelor riscuri / lipsuri din mediul de muncă şi activitatea de protecţie a muncii;

Ø       determinarea, angajatorului şi angajaţilor, să se implice sistematic în activitatea de protecţie a muncii, in asigurarea preventivă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor, în conformitate cu cerinţele de securitate şi sănătate a muncii;

Ø       asigurarea cadrului organizatoric de participare în luarea deciziilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, a sindicatelor şi reprezentanţilor angajaţilor;

Ø       evaluarea modului in care angajatorul a actionat pentru cunoasterea si aplicarea prevederilor legislatiei muncii.

Au fost identificate un numar de 82 neconformitati stabilindu-se tot atitea masuri de remediere. Pentru abaterile constatate conducerea unitatii a fost sanctionata contraventional cu “avertisment”. Termenul de raportare a realizarii masurilor a fost stabilit la data de 30.06.2005. Dupa expirarea aceastei date, aceeasi echipa de control s-a deplasat pentru incheierea inspectiei prin verificarea modului de realizare a masurilor. Echipa a constatat nerealizarea sau realizarea incompleta a unui numar de 5 masuri, motiv pentru care a aplicat o sanctiune contraventionala in valoare de 30.000.000 lei (3.0000 lei RON) conform dispozitiilor Legii 108/1999 de infiintare si organizare a Inspectiei Muncii.    

 

¨Campanie privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale în activitatea desfăşurată în domeniul CONSTRUCTIILOR

 

Campania s-a desfasurat in perioada 04.08.2005-05.08.2005 si a avut ca obiect respectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale în ceea ce conditiile de muncă, respectiv securitatea şi sănătatea în muncă, precum si relatiile de munca. S-a avut in vedere, ca grup tinta, unitatile din domeniul constructiilor civile, industriale, drumuri si poduri. 

Au fost verificati un numar de 33 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1905 de salariati. Au fost constatate un numar de 88 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996, republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse, de catre inspectorii de munca, un numar de 87 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, 3 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 6.000 lei RON, iar 2 angajatori au fost santionati cu avertisment.

Cele mai des intilnite deficiente in domeniul SSM :

Ø       Fisele individuale de instructaj nu sunt completate cu toate informatiile impuse sau nu este consemnat rezultatul testului pentru instructajul general introductiv;

Ø       Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ø       Nerespectarea masurilor de electrosecuritate (ex.-lipsa buletinelor de verificare a instalatiilor de legare la pamant, improvizatii le instalatiile electrice);

Ø       Persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au participat la cursuri de perfectionare;

Ø       Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ø       Salariatii nu purtau E.I.P. din dotare (casti de protectie);

Ø       Nu erau luate masuri pentru prevenirea caderilor in gol;

Ø       Tablourile electrice nu erau asigurate cu incuietori speciale sau lacate pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate;

Ø       Nedotarea unitatilor cu truse sanitare de prim ajutor;

Ø       Nu se respecta masurile stabilite de angajator privind lucrul la inaltime.

 

¨Participare la Targul Intreprinderilor Mici si Mijlocii – Piatra Neamt

 

In perioada 7-10 iulie 2005 Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a participat cu un stand de prezentare in cadrul manifestarilor ocazionate cu prilejul TIMM 2005 Piatra Neamt. Dimensiunile standului au fost de 6 m2.

In data de 8 iulie, in cadrul manifestarilor tirgului, ITM Neamt a sustinut doua seminarii, unul in domeniul securitatii si sanatatii in munca cu tema  «  Implementarea legislatiei europene privind certificarea produselor din punct de vedere al securitatii muncii inainte de punerea pe piata » si unul in domeniul relatiilor de munca.

 

¨Campanie de informare a angajatorilor cu privire la modificarile aduse Codului Muncii si Legii protectiei muncii  de OUG 65/2005, respectiv, Legea 194 din 23 iunie 2005

        

In luna iulie 2005, conducerea inspectoratului a realizat o serie de actiuni destinate cunoasterii si aplicarii noilor reglementari din Codul Muncii si Legii protectiei muncii. Dintre acestea amintim :

a.Organizarea de intalniri zonale (Piatra Neamt, Tg. Neamt, Roman) cu reprezentantii angajatorilor .

b.Intalniri la sediul I.T.M. Neamt cu reprezentantii angajatorilor.

c.Conferinte de presa.

d.Participari in direct la emisiuni televizate.

La intilnirile organizate in cele trei orase au participat in total 183 persoane, reprezentanti ai angajatorilor din judet.

 

¨Campanie nationala de verificare a modului in care se respecta legislatia in activitatea de prestari servicii in domeniul protectiei muncii

 

Actiunea s-a desfasurat in perioada 14 – 16.11.2005 si a urmarit modul în care se respectă legislaţia aplicabila în activitatea de  prestări servicii în domeniul protecţiei muncii.

         La actiune au participat inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, cu sprijinul a doi inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Bacau.

         Controlul in teren a constat in verificarea activitatii persoanelor fizice si juridice abilitate in domeniul protectiei muncii si a firmelor la care acestia asigura servicii de protectia muncii.

Au fost verificate un numar total de 14 persoane (juridice, fizice si fizice neautorizate administrativ), despre care s-au obtinut informatii ca desfasoara activitati de protectie a muncii si 25 societati unitati beneficiare a serviciilor de consultanta in domeniul protectiei muncii. Pentru neconformitatile constatate la acestea au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale cu „avertisment”.

La persoanele verificate care prestau servicii de securitate a muncii au fost constatate o serie de neconformitati, astfel:

-prestarea unor servicii de securitate a muncii fara a avea abilitare conform prevederilor legale.

-prestarea serviciilor in domeniul protectiei muncii si la societati care au coduri CAEN, altele decat cele pentru care persoanele sunt abilitate.

-efectuarea unor consemnari si semnarea fiselor individuale de instructaj, la beneficiarii de servicii, cu toate ca Anexa 2 la Ord. MMSSF nr. 167/2004, prevede ca au dreptul doar la consultanta in domeniul instruirii personalului.

-netrimiterea, trimiterea cu intirziere sau trimiterea unor rapoarte semestriale incomplete.

-contractele incheiate cu beneficiarii serviciilor nu contin clauze referitoare la  protectia muncii (acces la locurile de munca, inregistrarea accidentelor de munca la unitatile prestatoare s.a.).

-neintocmirea de sesizari scrise catre unitatile beneficiare si ITM in cazul constatarii unor neconformitati in timpul derularii contractelor.

In urma verificarilor au fost dispuse masuri de intrare in legalitate fiind stabilite termene concrete de remediere. La termenele stabilite inspectorii de munca au verificat modul de realizare a masurilor dispuse.

In data de 18.11.2005 la ora 10:00 a avut loc la sediul inspectoratului o intilnire cu persoanele abilitate, prilej cu care s-a adus la cunostinta acestora rezultatele actiunii cu stabilirea unor masuri pentru viitor, astfel incit desfasurarea activitatii de consultanta in domeniul protectiei muncii in judetul Neamt sa se desfasoare, numai in limitele legale.

In urma verificarii modului de respectare, de catre persoanele care detin certificatul de abilitare, a tuturor conditiilor prevazute in Ord. nr.167/2004, in baza art. 24 din acelasi act normativ, conform precizarilor cuprinse in materialul primit de la Inspectia Muncii la inceputul campaniei, s-a propus retragerea certificatului de abilitare eliberat de comisia de abilitare pentru 4 unitati.

 

¨Campanie nationala privind verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă pentru locurile de munca cu nivel  ridicat de zgomot

 

Actiunea s-a desfasurat in perioada 24 - 25.10.2005 si a avut ca obiectiv identificarea neconformatilor fata de legislatia în vigoare privind locurile de muncă unde exista nivel ridicat de zgomot, precum şi luarea măsurilor care se impun  în vederea remedierii acestora.

 Au fost verificate un numar de 20 de unitati, sau puncte de lucru ale acestora, la care prestau activitate un numar de 230 salariati. Au fost constatate un numar de 104 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse, de catre inspectorii de munca, un numar de 103 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 13 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 215.000.000 lei (21.500 lei RON).

Dintre lipsurile si omisiunile identificate amintim :

-lipsa mijloacelor de propaganda vizuala cu tematica – zgomot;

-lipsa legaturilor la instalatia de protectie prin legarea la pamant;

-lipsa Raportului de incercare care sa ateste verificarea periodica a echipamentelor tehnice electrice;

-utilizarea de echipament individual de protectie necertificat;

-neautorizarea fochistilor si a electricienilor din punct de vedere al protectiei muncii; -nesemnalizarea purtarii obligatorii a EIP acolo unde noxa zgomot depaseste 85dB; --lipsuri referitoare la instruirea din punct de vedere al protectiei muncii si a evidentei acesteia ;

-lipsa controlului medical periodic a salariatilor expusi la zgomot.

 

¨Campanie nationala privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale in activitatea desfasurata in domeniul confectiilor textile, pielarie si incaltaminte

 

Actiunea s-a desfasurat in perioada 23-25 noiembrie 2005 si a avut ca obiectiv identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale dar si modul de respectare a conditiilor de munca.

 In actiune au fost implicate 9 echipe mixte de control, formate din inspectori de munca atat din domeniul relatiilor de munca cat si din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Au fost verificate un numar de 49 de unitati, sau puncte de lucru ale acestora, la care prestau activitate un numar de 2232 salariati. Au fost constatate un numar de 172 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 167 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 2 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 30.000.000 lei (3.000 lei RON).

Exemple de lipsuri si omisiuni constatate in timpul controalelor :

 • Lipsuri in formarea si instruirea salariatilor in domeniul protectiei muncii;
 • Nu erau intocmite instructiuni specifice de securitate a muncii functie de riscurile existente la locurile de munca;
 • Lipsa supravegherii medicale a lucratorilor;
 • Persoana cu atributii de protectia muncii nu a urmat cursuri de perfectionare in domeniul protectiei muncii ;
 • Nedotarea locurilor de munca cu truse sanitare de prim ajutor;
 • Neluarea unor masuri tehnice de prevenire a electrocutarilor prin atingere directa sau indirecta;
 • Neintocmirea listelor interne de dotare cu EIP si EIL;
 • Lipsa "Rapoarte de incercare" ale instalatiilor de utilizare a energiei electrice;
 • Nesemnalizarea de securitate la locurile de munca, conform prescriptiilor.

 

¨„Campanie de verificare a respectării prevederilor legale privind deţinerea, transportul, manipularea, depozitarea şi comercializarea obiectelor de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice ”

 

Actiunea s-a desfasurat in perioada 12-30.12.2005 si a urmarit modul de respectare a prevederilor Legii 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a normelor tehnice de aplicare, in special in ceea ce a privit deţinerea, transportul, manipularea, depozitarea şi comercializarea obiectelor de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice.

Actiunile de control s-au desfasurat impreuna cu cadre ale IJP Neamt si Politia locala din zonele in care s-a actionat.

Au fost verificati un numar de 35 de unitati, la care lucrau un numar de 74 de lucratori. Au fost depistate 14 incalcari ale legislatiei pentru care s-au stabilit tot atitea masuri de intrare in legalitate.

Dintre deficientele constatate in domeniul SSM mentionam :

·         Comercializarea unor obiecte artizanale si de distractie din categoria celor interzise : petarde.

·         Comercializarea obiectelor pirotehnice nu se efectua in spatii special amenajate.

·         Nu era semnalizata interdictia utilizarii flacarii deschise in incaperea unde urmeaza sa se comercializeze obiecte artizanale.

S-au retras 2 autorizatii de detinere si comercializare obiecte artizanale,  motivat de faptul ca aceste firme nu s-au prezentat la ITM Neamt pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei prin avizare.

A fost identificato persoana care comercializa obiecte pirotehnice din clasa II-a si a III-a fara autorizatie. Cazul a fost preluat de Politie.

Angajatorul unei societati a fost identificat ca detinea si comercializa obiecte artizanale si de distractie din categoria celor interzise - petarde. Organele de Politie au preluat cazul in vederea cercetarii penale.

         Pe aceasta tema, in afara de activitatea de control, inspectoratul a mai desfasurat si o activitate de autorizare, instruire si testare a celor autorizati sa comercializeze obiecte pirotehnice, precum si o ampla campanie de mediatizare a cerintelor legale in vedearea prevenirii unor evenimente datorita utilizarii ilegale sau necorespunzatoare a obiectelor pirotehnice. 

In aceasta perioada nu s-a semnalizat la inspectorat vreun eveniment produs la unitati datorita obiectelor artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice.

 

¨Activitati in cadrul „Saptaminii europene pentru securitate si sanatate in munca”

 

In cadrul  „Saptaminii europene pentru securitate si sanatate in munca” desfasurata in luna octombrie a acestui an s-au desfasurat o serie de activitati, conform planificarii astfel:

-organizarea unei conferinte de presa ocazie cu care s-a prezentat problematica abordata;

-organizarea unui control preventiv la SC Yarnea SA Savinesti;

-organizarea la sediul Directiei Silvice Neamt, a unei mese rotunde cu tema „Reducerea expunerii lucratorilor la zgomot prin utilizarea echipamentului individual de protectie”;

-difuzarea de materiale cu informatii specifice campaniei primite de la centrul focal din Romania. La aceste actiuni au participat un numar de 72 de persoane de la 41 de angajatori.

SC Carpatcement Holding SA – Sucursala Bicaz si Yarnea SA Savinesti, sprijinite de ITM Neamt, au participat la concursul de „bune practici” cu lucrarile: „Management performant cu implicarea lucratorilor pentru reducerea expunerii la zgomot in carierele de materii prime necesare fabricarii cimentului”, respectiv „Bune practici in prevenirea zgomotului la prelucrarea firelor sintetice”.  Lucrarea SC Carpatcement Holding SA – Sucursala Bicaz a fost selectata pentru participarea la faza finala a concursului, fiind prezentata in cadrul conferintei finale de analiza a rezultatelor actiunii, desfasurata la Bucuresti in luna noiembrie.

Tot in cadrul acestei actiuni, 3 inspectori de munca din inspectorat, insotiti de inspectorul sef si inspectorul sef adj. ssm, au participat in perioada 16-18 octombrie, la Sovata, la simpozionul « OPRITI ZGOMOTUL », in cadrul caruia au prezentat o serie de lucrari de specialitate.

 

¨Monitorizarea respectarii dreptului la munca al persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, ca urmare a dispozitiilor art.11 alin.2 din Regulamentul din 24 noiembrie 2004 la Legea nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

 

         In conformitate cu adresa IM nr.2189/18.10.2005, s-a transmis lunar situatia sesizarilor referitor la incalcarea dreptului la munca al persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA. In perioada 01.10.2005 – 31.12.2005, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt nu au fost inregistrate sesizari pentru incalcarea dreptului la munca al persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

 

 

4. Analiza accidentelor de munca

 

In anul 2005 unitatile de pe raza judetului Neamt, au inregistrat un numar de 94 accidente de munca, din care 9 accidente de munca mortale si 85 de accidente cu incapacitate temporara de munca.

Tot in aceasta perioada s-au inregistrat 5 accidente de munca cu invaliditate din care 3 provenite dintre accidentele cu incapacitate temporara de munca produse in anul 2004. Mentionam ca in anul 2004 s-au inregistrat 10 accidente cu invaliditate.

In perioada de raportare unitatile din judetul Neamt nu au inregistrat accidente colective.

O situatie comparativa a accidentatilor de munca inregistrate in 2005, fata de anul 2004, este redata in tabelul de mai jos.

 

 

Situatia accidentelor de munca 2004/2005

 

Anul

Nr. total de accidente

Din care :

Indice de frecventa :

Mortale

Cu incapacitate temporara de munca

Mortale

Total accidente

2004

127

14

113

0,07

1,1

2005

 

94

9

85

0,08

0,8

 

Au inregistrat indici de frecventa peste media de 0,8 la nivelul judetului Neamt, unitatile din ramurile:

Extractia hidrocarburilor, servicii anexe (div. 11) – 8,0;

Fabricarea celulozei si hirtiei (div. 21) – 7,4;

Industria metalurgica (div. 27) – 3,3;

Fabricarea lemnului si a produselor din lemn si pluta (div. 20) – 2,5;

Captare, tratare, distributie apa (div. 41) – 1,5;

Productia de mobilier (div. 36) – 2,2;

Silvicultura, exploatare forestiera (div. 02) – 1,7;

Posta si telecomunicatii (div. 64) – 1,3 ;

Industria de masini, echipamente (div. 29) – 1,3 ;

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (div. 26) – 1,0 ;

Constructii (div. 45) – 0,8. 

     Din analiza datelor din tabelul de mai sus se remarca o scadere importanta (cca 35%) a numarului total de accidente exprimat atit prin indicatori absoluti, dar si o scadere a numarului de accidente exprimat in indicatori relativi, indicele de frecventa a scazut de la 1,1 la 0,8. Scaderea s-a inregistrat, atit la accidente mortale si cu invaliditate cit si la numarul total de accidente.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatia accidentelor de munca

pe ramurile ce detin ponderea in economia judetului Neamt – 2004/2005

 

 

Diviziunea

 

TOTAL accidente

 

Din care:

Mortale

Cu i.t.m.

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Silv.,expl. forest.,servicii anexe

02

14

10

0

1

14

9

Ind. prelucr. lemnului (fara mobila)

20

16

19

5

1

11

18

Ind. alte prod. din min. nemet.

26

7

3

1

1

6

2

Ind. metalurgica

27

23

13

2

0

21

13

Prod. mobilier, alte activitati

36

11

9

1

1

10

8

Constructii

45

12

8

1

0

11

8

Comert cu ridicata

51

4

2

1

1

3

1

 

Situatia unitatilor la care s-au produs accidente grave de munca sau in afara muncii, cercetate de inspectorii de munca din ITM Neamt, precum si a unitatilor la care s-au produs accidente cercetate de alte inspectorate din tara, dar inregistrate de unitati din jud. Neamt, se prezinta astfel:

 

¨accidente mortale in afara muncii :12

 

         ¨accidente mortale de munca : 9

 

         ¨accidente cu invaliditate : 5

 

 

Situatia accidentelor grave de munca sau in afara muncii, cercetate de inspectorii de munca din ITM Neamt si inregistrate de alte judete, se prezinta astfel:

 

¨accidente colective : 1

 

¨accidente mortale de munca :4

 

 

O analiza pe baza datelor statistice a accidentelor de munca produse in primele 9 luni din 2005 a dus la urmatoarele concluzii :

 

a. privind imprejurarile in care s-au produs accidentele :

 

M   Cele mai multe accidente s-au produs urmare « prinderii, lovirii, strivirii de masini si utilaje in functiune » (cod 05) – (24 cazuri in anul 2005 fata de 14 cazuri din care 1 accident mortal in anul 2004).

 

In anul 2005 se remarca o schimbare a imprejurarilor in care s-au produs cele mai multe accidente, fata de perioada anterioara de comparatie, anul 2004, cind cele mai multe accidente inregistrate s-au produs urmare „ prinderii, lovirii, strivirii de mijloace de transport in exteriorul unitatii (cod 09) – (22 cazuri din care 4 mortale in 2004 fata de 7 cazuri din care 3 mortale in 2005).

 

M    « Prinderea, lovirea, strivirea cu scule actionate mecanic » (cod.06), reprezinta imprejurarea in care au fost accidentati 9 lucratori.

 

M   « Prinderea, lovirea, strivirea de mijloace de transport (inclusiv rasturnari) in unitate” (cod 08),  reprezinta imprejurarea in care s-au accidentat 8 lucratori.

 

 

b. privind cauzele producerii accidentelor :

 

M   Pe primul loc accidentele (28 cazuri) care au avut drept cauza – « efectuarea necorespunzatoare de comenzi, manevre » retinuta in sarcina executantului.

 

De remarcat ca aceeasi cauza predominanta a fost si in perioada anterioara de comparare, anul 2004, cind s-au inregistrat 38 cazuri din care 4 cazuri mortale.

 

M   Un numar important de accidente (17 cazuri din care 1 caz de accident mortal) s-au datorat – « tolerarii abaterilor de la respectarea normelor de securitate a muncii » (cod 099) – cauza ce tine de sarcina de munca.

 

Aceasta cauza predominanta este aceeasi ca si in perioada anterioara de comparatie, 2004, cind, din aceeasi cauza al aceluiasi element al sistemului de munca, s-au inregistrat 31 de accidente din care 2 accidente mortale.

 

M   Cit priveste cauzele care tin de mijlocul de productie, in 2005, cele mai multe accidente s-au produs datorita « miscarii masinilor, mecanismelor, in functionare normala » (cod 39) : 7 accidente din care 1 mortal.

 

De remarcat ca si in acest caz cauza principala predominanta este aceeasi ca si in 2004, cind cele mai multe accidente (15 cazuri) s-au produs tot datorita « miscarii masinilor, mecanismelor, in functionare normala ».

 

M   Mediul de munca a contribuit la producerea a unui numar total de 15 accidente de munca din care 3 accidente mortale, in 2005, datorita inundatiilor, zgomotului, iluminatului scazut, a prezentei pulberilor sau vaporilor in mediul de munca, relatiilor neprincipiale dintre sefi si subalterni, sau intre membrii colectivului de lucratori, precum si din alte cauze neclasificate privind mediul de munca.

 

c. Concluzii

 

M   Lucratorii comit o serie de greseli sau omit sa realizeze o serie de operatii obligatorii din punct de vedere al securitatii muncii.

 

M   Se inregistreaza accidente grave (mortale) de traseu mai ales de circulatie. Din totalul de 9 accidente produse, 2 sunt accidente de circulatie, iar in alte 2 cazuri au fost implicate mjloace de transport auto.

 

M   Se inregistreaza accidente grave datorita caderilor de la inaltime, mai ales la montarea sau repararea invelitorilor din placi de azbociment.

 

M   Tendinta generala este de scadere a numarului accidentelor de munca cu incapacitate temporara de munca dar si mortale, tendinta exprimata atit in indicatori absoluti dar si in indicatori relativi. Scaderea este substantiala de circa 35%.

 

M   Se inregistreaza multe accidente de munca din cauze ce tin de elementele nemateriale ale sistemului de munca (executant si sarcina de munca) ceea ce arata ca masurile organizatorice specificate de normele in vigoare nu sunt riguros respectate.

 

M   Sunt o serie de meserii sau ocupatii (muncitori necalificati in silvicultura, timplar mecanic pe masini de croit si dimensionat si laminatorist tevi) care sufera cele mai multe accidente.  

 

M   Conducatorii locurilor de munca tolereaza abaterile de la respectarea normelor de securitate a muncii.

M   Un numar mare de accidente se inregistreaza datorita folosirii unor angajaţi noi, lipsiti de experienta in munca si fără pregătire profesională corespunzătoare pentru efectuarea muncii respective.

M   Se inregistreaza in continuare accidente de munca provenite din circulatie.

 

Concluziile acestei analize vor orienta activitatea de inspectie in anul 2006.

 

d. Mod de actiune – Masuri

 

M   Diversificarea metodelor de prevenire prin promovarea dialogului social si diseminarea bunelor practici in activitatea de prevenire;

M   Programarea in anul 2006 a unor inspectii la unitati nou infiintate, identificate ca avind riscuri importante in activitatea desfasurata;

M   Diversificarea modului de actiune. Organizarea in continuare a unor inspectii sistem la unele unitati pentru identificarea lipsurilor si riscurilor care au dus la cresterea numarului accidentelor de munca, dar si furnizarea de informatii grupurilor tinta privind cele mai bune metode de prevenire ;

M   Utilizarea programului informatic pus la punct la inspectorat si folosirea acestuia cu scopul de urmarire si monitorizare a modului de realizare la termen a masurilor dispuse la angajatori;

M   Urmarirea modului in care conducerile de unitati actioneaza pentru evitarea angajarii sau schimbării locului de muncă al salariatilor fără o pregătire şi instruire temeinică profesionala si in domeniul securitatii muncii;

M   Continuarea cursurilor de perfectionare a lucratorilor din intreprinderi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Masura se va realiza in colaborare cu CPPPIM de la Botosani;

M   Supravegherea modului de realizare a masurilor urmare inspectiilor efectuate in perioada anterioara;

M   Efectuarea masurilor in completare la inspectiile efectuate conform Manualului cu metode de inspectie;

M   Continuarea inspectiilor intreprinse de I.T.M. Neamt avand ca obiectiv cele mai importante riscuri specifice unitatilor din judet, odata cu cresterea exigentei inspectorilor de munca fata de abaterile de la prevederile legale in domeniu;

M   Organizarea unor intilniri periodice cu reprezentantii unitatilor care au probleme deosebite privind realizarea masurilor de protectie a muncii, indrumarea acestora pentru gasirea celor mai bune metode de prevenire a riscurilor;

M   Conştientizarea patronilor prin dialog social cu privire la necesitatea respectării măsurilor de securitate şi a celor care contribuie la creşterea capacităţii de prevenire a salariaţilor care au ocupaţii în care frecvenţa de accidentare este mare;

M   Creşterea exigenţei inspectorilor de muncă în controale în ceea ce priveşte latura educaţională în vederea conştientizării pericolelor şi creşterii capacităţii de prevenire a salariaţilor;

M   Efectuarea de verificări exigente privind instruirea salariaţilor, cu precădere la schimbarea locului de muncă şi în primii ani de la angajare;

M   Controalele privind funcţionarea efectivă a Comitetelor de Securitate şi Sănătate în Muncă din unităţi;

M   Verificarea modului de utilizare a fondurilor alocate securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatori.

 

 

Bolile profesionale au fost inregistrate la :

-Spitalul de pneumoftiziologie Bisericani datorita expunerii la riscuri biologice (bacilul Koch). Inspectoratul de munca a participat la cercetare, prilej cu care s-a intocmit procesul verbal de cercetare a cazului de boala profesionala nr. 1/2005, in care au fost stabilite urmatoarele masuri de prevenire : supravegherea medicala conform prevederilor NGPM si amenajarea locurilor de munca conform anexelor 12 si 17 din aceleasi norme ;

-SC Moldeternit SRL Bicaz datorita expunerii la azbest (crocidolit si crisotil).   Inspectoratul de munca a participat la cercetare, prilej cu care s-a intocmit procesul verbal de cercetare a cazului de boala profesionala nr. 2/2005, in care au fost stabilite urmatoarele masuri de prevenire : supravegherea medicala conform prevederilor NGPM ; purtarea obligatorie a echipamentului individual de protectie si respectarea art. 489 din NGPM ;

-SC Fontax SA Roman datorita expunerii la riscuri fizice (pulberi oxid de siliciu). Inspectoratul de munca a participat la cercetare, prilej cu care s-a intocmit procesul verbal de cercetare a cazului de boala profesionala nr. 3/2005. Nu s-au mai putut stabili masuri de prevenire deoarece unitatea era inchisa (lichidata).

 

 

Evolutia descendenta a accidentelor de munca in anul 2005 fata de 2004, coroborata cu cresterea numarului de zile de control preventiv si a numarului unitatilor controlate, precum si cu scaderea duratei unei vizite de inspectie, asa cum rezulta din graficele anterioare, dovedeste ca in anul 2005, Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut o activitate corecta.

Se va urmari in continuare ca masurile luate de catre angajatori in scopul prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale sa creasca mai ales in ceea ce priveste eficienta, astfel se va urmari ca :

·        sa se realizeze masurile propuse de angajatori in procesele verbale incheiate cu ocazia cercetarii accidentelor cu incapacitate temporara de munca.

·        procesele verbale de inspectie sa fie incheiate intotdeauna cu intocmirea « Raportului de control », prin care inspectorul de munca sa isi asume raspunderea privind realizarea tuturor masurilor dispuse in timpul inspectiei.

·        in cazul in care unitatile nu raspund la procesele verbale de control sau raspunsurile nu sunt clare sa fie efectuate inspectii care sa conduca la realizarea masurilor si/sau sanctionarea celor care nu au luat masurile preventive legale, cu incheierea unui nou act de control.

·        sa se desfasoare in continuare actiuni de control in special : inspectii prin control tematic - inclusiv pe baza de analize proprii privind realizarea masurilor urmare accidentelor ; inspectii inopinate – in cadrul campaniilor dispuse de INSPECTIA MUNCII, precum si inspectii sistem.

 

 

IMAGINEA PUBLICA A INSTITUTIEI (APARITII TV,PRESA)

 

Mass media din judetul Neamt, a informat in perioada susmentionata din anul 2005 in permanenta cititorii asupra principalelor actiuni intreprinse de ITM Neamt in domeniul relatiilor de munca.

Aceste informatii au fost transmise presei cu prilejul conferintelor de presa lunare (21.01; 09.02; 10.03; 29.03; 11.04; 17.05; 5.06; 14.06;  12.07;18.08;13.09; 11.10; 10.11; 13.12.2005)  si ori de cate ori s-au solicitat date despre evenimente petrecute in judetul Neamt.

In domeniul relatiilor de munca un interes deosebit a reprezentat Codul muncii si modalitatile concrete de aplicare,despre care presa locala a relatat pe larg (« Monitorul de Neamt »;« Ziarul de Roman »; « Realitatea » ; « Ceahlaul » ; « 7 zile » ; « Monitorul de Roman»).

Pe posturile locale de televiziune (« TV M Neamt » ; « 1 TV » ; « Tele M – PRO – TV » ; « Conex Sat ») au fost difuzate informatii referitoare la actiunile intreprinse de ITM Neamt pentru implementarea Codului muncii.

 Urmare sesizarilor si solicitarilor punctuale asupra unor probleme de interes in aplicarea Codului muncii,au fost transmise « Informatii de presa » care au fost inserate in paginile ziarelor locale si in emisiunile de stiri ale posturilor locale de televiziune.

In perioada de raportare, conducerea ITM a urmarit realizarea actiunilor in vederea cunoasterii si aplicarii noilor reglementari ale Codului muncii aduse prin OUG nr. 65/2005. Subliniem in acest sens participarea la Targul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Piatra Neamt, organizat in perioada 7 – 10 iulie, prilej cu care a fost prezentata tema ”Imbunatatirea relatiei dintre ITM Neamt si intreprinzatori prin simplificarea procedurilor de control si modificarea atitudinii fata de investitor, precum si simplificarea procedurilor administrative privind inscrierea firmelor la ITM sau actualizarea datelor legate de viata firmei”.

La actiune au participat un numar de 63 de agenti economici, prilej cu care au fost dezbatute si modificarile aduse Codului muncii prin OUG nr. 65/2005.

In perioada 13 – 15.07 2005 s-au desfasurat 3 intalniri cu angajatorii din Piatra Neamt, Roman si Targu Neamt, la care au participat 183 de reprezentanti ai angajatorilor. Astfel, la Piatra Neamt, in data de 13.07.2005 au participat 32 de agenti economici, la Targu Neamt, in data de 14.07.2005 au participat 57 de agenti economici iar la Roman, in data de 15.07.2005 au partcipat 97 de agenti economici.

Inspectorul sef si inspectorul sef adjunct din domeniul relatiilor de munca au participat la posturile de televiziune locale „1TV” si „TV M Neamt” pentru prezentarea modificarilor aduse Codului muncii prin OUG nr. 65/2005.

 

  Inspector Sef Adjunct RM,                   Inspector sef adjunct SSM,