In contul IBAN nr.RO56TREZ4915032XXX007466 deschis la Trezoreria Municipiului Piatra Neamt se pot face urmatoarele plati de catre agentii economici:

NORMATIV cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii

Art. 1.

(1) Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, efectueaza prestari de servicii in domeniul relatiilor de munca la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate si a altor entitati constituite in conditiile legii
(2) Contravaloarea prestarilor de servicii efectuate in conditiile prevazute de prezentul normativ se suporta de catre beneficiarii acestora si se vireaza in contul de trezorerie sau la casieria inspectoratului teritorial de munca care efectueaza prestarea serviciului.

Art. 2.

(1) Prestarile de servicii prevazute in prezentul normativ se efectueaza numai dupa confirmarea achitarii tarifului
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in conditiile in care prin lege se precizeaza ca prestarile de servicii trebuie efectuate de indata ce au fost solicitate de beneficiarii legali, achitarea tarifului poate fi ulterioara realizarii acestora.

Art. 3.

Tariful care se percepe de la persoanele fizice, juridice, de la persoanele fizice autorizate si de la alte entitati constituite in conditiile legii pentru categoria de servicii prestate este de 20 lei/ document, pentru fiecare dintre serviciile care pot fi prestate de inspectoratele teritoriale de munca, respectiv:
- eliberarea de certificate/adeverinte/duplicate de adeverinte in baza documentelor existente in arhivele inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si de a obtine aceste informatii, conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 223/2002;
- eliberarea de certificate cu informatii extrase din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii cu registrele generale de evidenta a salariatilor transmise de angajatori;
- furnizarea datelor din Registrul general de evidenta a salariatilor pentru refacerea continutului sau la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hartie din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii constituita conform Hotararii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioare.
Art. 4.

Prin exceptie de la prevederile art. 2, nu se percep tarife pentru prestarea de servicii catre:
a) institutiile care functioneaza in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Informatiile furnizate se utilizeaza numai in scopul mentionat in mod expres in solicitarea adresata de catre aceste institutii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) instantele de judecata, organele de cercetare penala, organele de urmarire penala, organele fiscale, precum si oricare alte institutii pentru care actele normative prevad scutirea de taxe, tarife si comisioane;
c) institutiile cu care Inspectia Muncii a incheiat protocoale de colaborare privind efectuarea de prestari de servicii cu titlu gratuit, necesare realizarii atributiilor acestora, potrivit legii.

Nr.826


NOUTATI

 • INFORMARE! Inspectia Muncii! INFORMARE privind prevenirea infectiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) la locurile de munca

 • IMPORTANT! In atentia angajatorilor! PROCEDURA de inregistrare Revisal si de eliberare a parolei pentru transmitere online - PRIN EMAIL

 • IMPORTANT! In atentia angajatorilor! NOTIFICARE - Informatii cu privire la piata muncii si prevenirea imbolnavirilor cu noul coronavirus COVID 19.

 • IMPORTANT! In atentia angajatorilor! Modele de adeverinta si declaratie pe propria raspundere anexa la Ordonanta militara nr. 2 din 21 martie 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19.

 • IMPORTANT! ANUNT privind masuri de prevenire a contaminarii cu coronavirus.

 • IMPORTANT! Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si institutiile din coordonare suspenda acordarea audientelor pana in 31 martie, ca masura de siguranta pentru a preveni raspandirea infectarii cu coronavirus, 10 martie 2020

 • IMPORTANT! Recomandarile Inspectiei Muncii ca urmare a masurilor speciale de control si prevenire a infectiei virale cu COVID-19

 • IMPORTANT! Masurile ce trebuie intreprinse de angajatori in perioadele in care se manifesta temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca. (OUG 99/2000)

 • IMPORTANT! Incepand cu data de 01 iunie 2019, Inspectia Muncii pune la dispozitia angajatorilor o versiune actualizata a aplicatiei Revisal pentru transmiterea registrului de evidenta a salariatilor in format electronic. Versiunea 6.0.7

 • IMPORTANT! Lista societatilor inregistrate ca Agenti de plasare a fortei de munca in strainatate in baza legii 156/2000 la ITM Neamt • INFORMARE - Privind aplicarea Masurilor specifice pentru prevenirea raspandirii virusului pestei porcine africane

 • Informatii privind Legea prevenirii nr. 270/2017

 • Avertisment privind munca in strainatate prin intermediul agentiilor de plasare forta de munca

 • HG 905 / 2017 - HOTARARE privind registrul general de evidenta al salariatilor (abroga HG 500/2011)

 • INFORMARE - Pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.79/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pana la data de 20.12.2017 toti angajatorii sunt obligati sa initieze negocierea colectiva

 • HOTARARE nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

  Asigurarea transparentei veniturilor salariale
  Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice toate autoritatile si institutiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) si (3) vor publica la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, in datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, si vor mentine publicata o lista a tuturor functiilor din autoritatile sau institutiile publice respective ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice.
  Lista trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
  - salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, dupa caz;
  - tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora;
  - valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acestora;
  - valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acesteia;
  - orice alte drepturi in bani si/sau in natura, daca este cazul, precum si baza legala a acordarii acestora;
  - orice informatii cu privire la posibile limitari ale venitului salarial, precum si baza legala a acestora.
  Verificarea respectarii acestei obligatii intra in competenta Inspectiei Muncii.
  Nerespectarea prevederilor legale mentionate anterior atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii sau institutiei publice in cauza si se sanctioneaza cu amenda intre 5.000 lei si 10.000 lei.

 • Din 25 noiembrie 2016 este disponibila versiunea de Revisal 6.0.6.001
 • Registre de evidenta a zilierilor
 • Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente comisionului datorat